สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๕ / ๒๕๖๐ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ บริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๑๕  / ๒๕๖๐

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ

บริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

-------------------------------------------------------

                   เนื่องด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ตัวแทนจากสายงานวิชาชีพ  (ราชการและรัฐวิสาหกิจ  )  ได้ขอลาออก จำนวน ๑ ท่าน  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ   สัตวแพทยสภา  ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๖๐   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๖๐  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์  โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไข  ดังนี้

                  ๑.คุณสมบัติของผู้สมัคร

                             ๑.๑  เป็นผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง

                             ๑.๒  ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ในภาคราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ 

                             ๑.๓  มีเจตนารมณ์ในการทำงานการจัดการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

                             ๑.๔  มีความเสียสละและอุทิศเวลาเพื่อเข้าร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารศูนย์การศึกษา

                                     ต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

                  ๒.เงื่อนไขการทำงาน

                             ๒.๑ มีวาระการทำงานนับตั้งแต่วันที่ประกาศแต่งตั้ง จนถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม  ๒๕๖๒

                             ๒.๒ ไม่มีเงินเดือนประจำ  ได้รับเบี้ยประชุมตามระเบียบสัตวแพทยสภาว่าด้วยค่าใช้จ่าย

                                    ของสัตวแพทยสภา  พ.ศ.๒๕๔๖

                             ๒.๓ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์  โดยมีอำนาจ

                                   และหน้าที่ดังต่อไปนี้

                                    ๒.๓.๑ กำหนดเกณฑ์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ให้เป็นเอกภาพเชิงนโยบาย

                                             และมาตรฐานแห่งวิชาชีพ

                                    ๒.๓.๒ ออกระเบียบเพื่อรับรองคุณภาพสถาบันและกิจกรรมเพื่อดำเนินการจัดการ

                                              การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

                                    ๒.๓.๓ ออกระเบียบประชุมของคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

                                    ๒.๓.๔ ออกระเบียบการบริหารบุคคล  การบริหารงบประมาณและการบริหารทั่วไปของศูนย์ฯ 

                                    ๒.๓.๕ กำหนดองค์ประกอบ  คุณสมบัติ  และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการต่างๆ

                                              ของคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

                                     ๒.๓.๖ กำหนดค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงต่างๆ

                                     ๒.๓.๗ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ฯและรายงานต่อสัตวแพทยสภา

                                               เป็นประจำทุกปี

                                     ๒.๓.๘ เสนอแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้จัดการตลอดจนกำหนดอัตราเงินเดือน และค่าตอบแทน

                                              ผู้จัดการ

                                     ๒.๓.๙ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่คณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์จัด  

                                              ขึ้นให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน

                                     ๒.๓.๑๐ ดำเนินการรับรองการสะสมหน่วยกิตสำหรับผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

                                                  การสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  และผลการทดสอบการฝึกอบรมสำหรับผู้รับใบอนุญาตเป็น

                                                  ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง  เพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตฯ

             ๓. การรับสมัคร  ผู้สมัครขอรับใบสมัครได้ที่สัตวแพทยสภาและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครโดยใส่ซองปิดผนึกส่งไปยังสำนักงานสัตวแพทยสภา  เลขที่ ๖๘/๘  หมู่ ๑ ตำบลบางไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐  โทรศัพท์ ๐๒-๐๑๗๐๗๐๐-๘  ตั้งแต่วันที่ ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๖๐ ถึงวันที่  ๑๕  พฤศจิกายน   ๒๕๖๐  โดยถือตราประทับไปรษณียากรเป็นสำคัญ

             

               ๔. การพิจารณา  คณะกรรมการสัตวแพทยสภาเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลจากเอกสารใบสมัคร  ในหัวข้อต่อไปนี้

                             ๔.๑   คุณสมบัติของผู้สมัคร

                             ๔.๒  งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ทำงานในภาคราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

                             ๔.๓   เจตนารมณ์ในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

                             ๔.๔   การพิจารณาของคณะกรรมการสัตวแพทยสภาถือเป็นที่สุด

                  

              ๕.  การประกาศผลการคัดเลือก

                   สำนักงานสัตวแพทยสภาจะประกาศให้ผู้สมัครทราบทางจดหมาย  หรือเว็บไซต์ของสัตวแพทยสภา

                                                       

                                                                     ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๐   ตุลาคม   ๒๕๖๐

                                                              (ศ.คลินิก นายสัตวแพทย์ ดร.สุวิชัย   โรจนเสถียร)

                                                                                   นายกสัตวแพทยสภา

 

ดาวน์โหลดประกาศ ๑๕/๒๕๖๐ รับสมัครคณะกก.บริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ

ดาวโหลดใบสมัครเป็นคณะกก.บริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ