สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน ของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ที่ ๓/๒๕๖๐ เรื่อง สนามสอบและจำนวนที่นั่งสำหรับการสอบประเมินฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

ดาวน์โหลดประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 3/2560  เรื่อง ประชาสัมพันธ์สนามสอบประเมินฯ ครั้งที่ 2-2560 ที่ 3-2560