สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ “สิ่งที่ผู้เข้าสอบประเมินฯ ควรทราบ”

ดาวน์โหลดประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประเมินฯ สิ่งที่ผู้เข้าสอบประเมินฯ ควรทราบ