สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

                  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้สัตวแพทยสภาร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวาย พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ในการนี้ รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.สุวิชัย  โรจนเสถียร นายกสัตวแพทยสภา พร้อมคณะได้เข้าร่วมพิธี ตามวันและเวลาดังกล่าว

 

 

 คลิกชมภาพกิจกรรม