สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

 

 

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

ขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามเชิงวิชาการ

_______________________

            ตามที่ศูนย์ประเมินฯ ได้ขอความร่วมมือสมาชิกสัตวแพทยสภา ตอบแบบสอบถามเชิงวิชาการ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงเกณฑ์การสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานสำหรับการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์นั้น  ศูนย์ประเมินฯ ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสัตวแพทยสภาอย่างดียิ่ง  มีผู้ตอบแบบสอบถามดังกล่าวจำนวนมาก  ศูนย์ประเมินฯจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

          การดำเนินการในช่วงนี้ อยู่ระหว่างการจัดส่งรายชื่อสมาชิกสัตวแพทยสภาผู้ตอบแบบสอบถามไปยังศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ เพื่อขอรับหน่วยกิตสะสม คนละ ๓ หน่วยกิต และรวบรวมข้อมูลเชิงวิชาการจากแบบสอบถามเพื่อจักได้นำมาดำเนินการต่อไป

          จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบและขอขอบคุณเป็นอย่างสูงในความร่วมมือ

___________________________