สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 1/2560 เรื่อง การดำเนินการกรณีการกระทำทุจริตในการสอบประเมินฯ

ดาวน์โหลดบทลงโทษกรณีกระทำการทุจริตในการสอบประเมินฯ