สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๘ / ๒๕๖๐

เรื่อง   รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง หลักสูตรระยะสั้น 

.............................................................................. 

               ตามประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๔ / ๒๕๖๐  เรื่อง การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง หลักสูตรระยะสั้น  ลงวันที่ ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๐  เพื่อรับลงทะเบียนผู้มีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมฯ  บัดนี้สิ้นสุดระยะเวลารับลงทะเบียน    ในวันที่ ๒๘  เมษายน  ๒๕๖๐   มีรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมฯ ทั้งสิ้น ๖๙ ราย ดังรายนามต่อไปนี้

 

ลำดับที่

นำ

ชื่อ

สกุล

นาย

ธนภาค

ลาภบริสุทธิ์

นาย

ประเสริฐ

วุฒิสารคุณ

นาย

ชินวัตร

พรรณะ

นาย

พินิจ

จตุรโกมล

นาย

สมยศ

สุรีฤทธิ์

นาย

ชม

รุจิชยางกูร

นาย

วิทยา

ศรีนวลนัด

นาย

วัชรศักดิ์

สันตธีระกุล

นาย

อนุรักษ์

สังขรัตน์

๑๐

นาย

อดุลย์

สุขแสวง

๑๑

นาย

สุรศักดิ์

เพชรรัตน์

๑๒

นาย

ศักดิ์สิทธิ์

ทิพยธร

๑๓

นาย

วชิระ

เสือบัว

๑๔

นาย

สมยศ

อินต๊ะแก้ว

๑๕

นาย

สุทธิศักดิ์

สิมเจริญ

๑๖

นาย

มนตรี

พลวิชัย

๑๗

นาย

ภูเบศ

หอมเจริญ

๑๘

นาย

พัลลภ

จิตรจง

๑๙

นาย

อาคม

อึ้งกิมบ้วน

๒๐

นาย

นรินทร์

สหสันติเวช

๒๑

นาย

อัศวิน

จำหน่ายผล

๒๒

นาย

วีรศักดิ์

อินทร์สวรรค์

๒๓

นาย

ประมวญ

สาระโกเศศ

๒๔

นาย

รวิกร

วรทล

๒๕

นาย

สมเดช

อินทรสด

๒๖

นาย

ปรีชา

เอี่ยมสุวรรณ์

๒๗

นาย

สัญญา

ศิริรักษ์

๒๘

นาย

สมศักดิ์

เกษมณี

๒๙

นาย

โสภณ

บัวโฮม

๓๐

นาย

ประกิจ

ศรีทะแก้ว

๓๑

นาย

กิติพันธุ์

เหมรัตน์

๓๒

นาย

ปิยวรรษ

เจริญผล

๓๓

นาย

สุเทพ

ประสพดี

๓๔

นาย

ภวัต

เพชรพราย

๓๕

นาย

ชิงชัย

จินะพรม

๓๖

นาย

สมชาย

กันตะนา

๓๗

นาย

กิตติ

สีตะสิทธิ์

๓๘

นาย

พิทักษ์

สาระพิมพ์

๓๙

นาย

สมัคร

ไชยสลี

๔๐

นาย

คำรณ

คณะดี

๔๑

นาย

ภักดี

นนทชิต

๔๒

นาย

ทศพร

เกษมทรัพย์

๔๓

นาย

ศักดิ์สิทธิ์

พิพัฒน์ศาสตร์

๔๔

นาย

รณกร

ขำดี

๔๕

นาย

สามารถ

ศรีคำ

๔๖

นาย

ตฤณ

ชัยลิ้นฟ้า

๔๗

นาย

เศวตชัย

กุหลาบศรี

๔๘

นาย

อำนาจ

ศรีจักรโคตร

๔๙

นาย

ธนดล

วงศ์ครุฑ

๕๐

นาย

กรกฎ

สุคนธ์

๕๑

นาย

เจริญมาก

ปิยะบรรหาร

๕๒

นาย

สมพร

แสงเพ็ชร

๕๓

นาย

อภิวัฒ

เหลาเจษฎา

๕๔

นาย

ธีรศักดิ์

นาคใหญ่

๕๕

นาย

ประวุฒิ

ปุริสพันธ์

๕๖

นาย

ทรงพล

สันติสุขไพศาล

๕๗

นาย

สุพจน์

อังสัจจะพงษ์

๕๘

นาย

สมพร

บุตรแสนลี

๕๙

นาย

บุญเพราะ

วิมลจิตร

๖๐

นาย

ฉลอง

วัฒนวิเชียร

๖๑

นาย

วัฒนา

ม่วงอ่ำ

๖๒

นาย

ธวันชัย

ลันสุชีพ

๖๓

นางสาว

จิราวรรณ

ปามุทา

๖๔

นาย

บุญเลิศ

นามบัณฑิต

๖๕

นาย

สุบรรณ

บุตรศรีภูมิ

๖๖

นาย

อภิวุฒิ

ราตรี

๖๗

นาย

เสน่ห์

หินศรี

๖๘

นาย

นครชัย

จันทพันธ์

๖๙

นาย

อุกฤษฎ์

ประเสริฐผล

            

               ทั้งนี้  ขอให้ผู้ลงทะเบียนมารายงานตัว และเข้ารับการฝึกอบรมฯได้ในวันเสาร์ที่ ๑๐ – วันพุธที่ ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๐  และเข้ารับการสอบเพื่อวัดผลในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๐   เวลา  ๘.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมทองฑีฆายุ  ชั้น ๔  ตึกสำนักงานสัตวแพทยสภา เลขที่ ๖๘/๘ หมู่ ๑ ตำบลบางไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐  หากไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิเข้ารับการอบรมฯ

 

                                                         ประกาศ ณ วันที่  ๓๐   พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๐

                                                            (ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระศักดิ์   พราพงษ์)

                                                                         เลขาธิการสัตวแพทยสภา

 

ดาวน์โหลดประกาศ ๘/๒๕๖๐ รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมสพ.ชั้นสองฯ