สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

ที่ ๑/๒๕๖๐

เรื่อง  รับสมัครผู้จัดการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

------------------------------------------------

                 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้จัดการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

          ๑.คุณสมบัติของผู้สมัคร

               ๑. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การบริหารจัดการ และคอมพิวเตอร์

๒.อายุไม่ต่ำกว่า ๓๐ ปี

              ๓.ไม่เคยได้รับคำพิพากษาถึงที่สุดให้ได้รับโทษในคดีอาญา

              ๔.มีความสนใจที่จะพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์

              ๕.มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

              ๖.มีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์ หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

             ๗.สามารถปฏิบัติงานที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ได้เต็มเวลา ณ สำนักงานสัตวแพทยสภา เลขที่ ๖๘/๘ หมู่ ๑ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

 

         ๒.อัตราเงินเดือน

             ๓๐,๐๐๐ – ๓๕,๐๐๐ บาท  พิจารณาตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ของผู้สมัคร
(โดยรับเงินเดือนในอัตรา ๒๘,๐๐๐ บาท ในช่วงทดลองงาน ๓ เดือนแรก)

 

       ๓.หน้าที่ของผู้จัดการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

             ๑.บริหารงานตามวัตถุประสงค์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ

             ๒.รับผิดชอบด้านการบริหารงานทั่วไปของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ

             ๓.รักษาระเบียบและกฎข้อบังคับของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ

             ๔.ควบคุมและบริหารเงินรายได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

             ๕.เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ

             ๖.ทำรายงานประจำปี และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ

             ๗.เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบงานของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ เพื่อให้สมาชิกได้รับความสะดวกในการมาใช้บริการมากขึ้น

             ๘.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

          ๔. การรับสมัคร

             ยื่นเอกสารการสมัครได้ที่ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ สำนักงานสัตวแพทยสภา เลขที่ ๖๘/๘ หมู่ ๑ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๐๑๗๐๗๐๐-๘ ต่อ ๒๐๑ ๒๐๓ และ ๒๐๕ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีหลักฐานการสมัครดังนี้

             ๔.๑ใบสมัคร

             ๔.๒รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นดำหรือสวมหมวก ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๓ เดือน จำนวน ๒ รูป

             ๔.๓สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง (กรณีเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง)

             ๔.๔สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ชุด

             ๔.๕ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร

             ๔.๖หลักฐานอื่นๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ใบรับรองการผ่านงาน     เป็นต้น

             ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้จัดการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ใน
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ทางเว็บไซต์สัตวแพทยสภา www.vetcouncil.or.th

 

        ๕. วิธีการคัดเลือก

              โดยการสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ สำนักงานสัตวแพทยสภา เลขที่ ๖๘/๘ หมู่ ๑ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๐๑๗๐๗๐๐-๘ ต่อ ๒๐๑ ๒๐๓ และ ๒๐๕

        ๖. การประกาศผลการคัดเลือก

                   สัตวแพทยสภา จะประกาศผลการคัดเลือกเป็นผู้จัดการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ ใน
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์สัตวแพทยสภาตามลิงค์ดังต่อไปนี้ http://vetcouncil.or.th/index.php?option=com_content&view=category&id=๒๓&Itemid=๑๔๓

 

                                                                            ประกาศ ณ วันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๐

                                                                            (รศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.เกวลี  ฉัตรดรงค์)                                                                                                                  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

 

ดาวน์โหลดใบสมัครผู้จัดการ ศ.ศ.สพ. ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดประกาศ ศ.ศ.สพ. ๑/๒๕๖๐ รับสมัครผู้จัดการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ