สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประชาสัมพันธ์ สนามสอบประเมินฯ ครั้งที่ 1/2560

ประชาสัมพันธ์

การสอบประเมินฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

สอบวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

หมวดที่ ๒  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.

หมวดที่ ๓  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

______________________

สนามสอบ มี ๖ สนาม

            ๑.สนามสอบ ๐๑   (จำนวน ๒๐๐ ที่นั่ง)

               อาคาร ๖๐ ปี สัตวแพทยศาสตร์

               คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

           ๒.สนามสอบ ๐๒   (จำนวน ๒๒๕ ที่นั่ง)

              อาคารเรียนและปฏิบัติการ

              คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

           ๓.สนามสอบ ๐๓   (จำนวน ๑๕๐ ที่นั่ง)

              อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล

              คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          ๔.สนามสอบ ๐๔   (จำนวน ๗๐ ที่นั่ง)

             อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา

             คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         ๕.สนามสอบ ๐๖   (จำนวน ๑๕๐ ที่นั่ง)

            คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

         ๖.สนามสอบ ๑๐   (จำนวน ๑๒๐ ที่นั่ง)

            ตึกโรงพยาบาลสัตว์เล็ก

            คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

                        ______________________

 

ดาวน์โหลดประชาสัมพันธ์สนามสอบประเมินฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐