สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประชาสัมพันธ์การปรับค่าน้ำหนักเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ - มีผลตั้งแต่การสอบ ครั้งที่ 1/2560 เป็นต้นไป

ประชาสัมพันธ์

      ศูนย์ประเมินฯ ได้ปรับค่าน้ำหนักเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2553 จะเริ่มใช้ในการสอบประเมินฯ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 11 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

             - อ่านสรุปเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและจำนวนข้อสอบ ได้ที่หน้าประชาสัมพันธ์ของศูนย์ประเมินฯ  

             - อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2553 (ฉบับปรับปรุงคำอธิบายเกณฑ์ พ.ศ. 2559)  ที่หน้าดาวน์โหลด