สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๔๒ / ๒๕๕๙

เรื่อง   ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา

ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑

..............................................................................

                          ตามประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๓๙ / ๒๕๕๙  ลงวันที่ ๗  ตุลาคม  ๒๕๕๙   เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑  และได้ดำเนินการรับสมัครฯ เสร็จสิ้นในวันจันทร์ที่  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  ได้รับสมัครเพื่อคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ตามคุณลักษณะตามรายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกฯ

                         สำนักงานสัตวแพทยสภา และตามประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๔๑ / ๒๕๕๙  ลงวันที่ ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙   เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑  สัตวแพทยสภาได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์บุคคลที่สมัครในตำแหน่งนี้เรียบร้อยแล้ว ในวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  โดยมีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกดังนี้

 

                    ๑.  นางสาวฐิติมา  ซูซูกิ                     ได้รับการคัดเลือก

                    ๒.  นางอภิญญา   วัฒนธงชัย              สำรองลำดับที่ ๑

                    ๓.  นางสาวนนทกานต์   ฉันทศิลป        สำรองลำดับที่ ๒

                    ๔.  นางสาวจุฑามาศ   สีลาน้ำเที่ยง      สำรองลำดับที่ ๓

 

                   ทั้งนี้  ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว  และเริ่มทดลองการปฏิบัติงาน ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๘.๓๐  น.  ณ สำนักงานสัตวแพทยสภา  เลขที่๖๘/๘ หมู่ ๑  ถนนนครอินทร์  ตำบลบางไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐  หากไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ

 

                                                        ประกาศ ณ วันที่  ๑๑   พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๙

                                                            (ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระศักดิ์   พราพงษ์)

                                                                       เลขาธิการสัตวแพทยสภา

 

ดาวน์โหลดประกาศ ๔๒/๒๕๕๙ ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑