สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๔๑ / ๒๕๕๙

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑

..............................................................................

                 ตามประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๓๙ / ๒๕๕๙  ลงวันที่ ๗  ตุลาคม  ๒๕๕๙   เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑  และได้ดำเนินการรับสมัครฯ เสร็จสิ้นในวันจันทร์ที่  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  

                 สำนักงานสัตวแพทยสภา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑  สังกัดสัตวแพทยสภา  ดังรายนามต่อไปนี้

ชื่อ – สกุล ผู้สมัคร

 
 

๑. นางสาวรุจรวี  มีสง่า

 

๒. นางสาวจุฑามาศ  สีลาน้ำเที่ยง

 

๓. นางสาวเนตรนภา  ฮะเชียง

 

๔. นางสาวจุฑามาศ  คอนวิมาน

 

๕. นางสาวนนทกานต์  ฉันทศิลปะ

 

๖. นายสันติ  ใจเพียร

 

๗. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปริตา  สุริยะฉาย

 

๘. นางสาวปรารถนา  จิตรุ่งวิลัย

 

๙. นางสาวปิยกมล  โกศลพาณิชย์

 

๑๐. นางสาวอรวรรณ  เขียวลออ

 

๑๑. นางสาวฐิติมา  ซูซูกิ

 

๑๒. นางสาวนารีรัตน์  กล่อมแฟง

 

๑๓. นางสาวปิยวรรณ  แซ่เขา

 

๑๔. นางสาวณัฐพร  มาอุ่น

 

๑๕. นายจิราวัฒน์  ยวดยิ่งยง

 

๑๖. นางสาวณัฏฐนิช  คล่องแคล่ว

 

๑๗. นายกฤษกร  คงคานนท์

 

๑๘. นางสาวปัญชิกา  แสนยะมูล

 

๑๙. นายนรินทร์โชติ  สายสิงห์ทอง

 

๒๐. นางสาวศิริพร  อักษรศรี

 

๒๑. นางสาวอินทิพร  บุญสมบัติ

 

๒๒. นายปราโมทย์  แสงสะอาด

 

๒๓. นางสาวจิราภา  ศรีสวัสดิ์

 

๒๔. นางสาวแซน  พรหมมา

 

๒๕. นางสาวนฤภร  รุ่งเรือง

 

๒๖. นางสาวปิยนุช  จันทร์หอม

 

๒๗. ว่าที่ ร.ท.ณรงค์ศักดิ์  ศรีโรจน์

 

๒๘. นางอภิญญา  วัฒนธงชัย

 

๒๙. นางสาวจารุชา  เจือทอง

 

๓๐. นายสุชาติ เก้าเอี้ยน

 

๓๑. นางสาววนิดา  วันนา

 

๓๒. นางสาวรัชนีวรรณ  สุทัศน์

 

๓๓. นางสาววันทนีย์  ฤทธิรณยุทธ

 

๓๔. นางสาวทิพวรรณ  สุยะวงษ์

 

๓๕.นางสาวชฎาธาร  เอี้ยวสกุลรัตน์

 

                 ทั้งนี้  ขอให้ผู้สมัครฯ เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ  ตึกสำนักงานสัตวแพทยสภา  เลขที่ ๖๘/๘  หมู่ ๑  ตำบลบางไผ่  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐  หากไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ

 

                                                           ประกาศ ณ วันที่  ๓๑   ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕๙

                                                            (ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระศักดิ์  พราพงษ์)

                                                                     เลขาธิการสัตวแพทยสภา

 

ประกาศ ๔๑/๒๕๕๙ รายชื่อผู้สมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑ จำนวน ๑ ตำแหน่ง