สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

บรรยายกาศประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาประจำปี 2559 วันที่ 7 ต.ค. 59 ช่วงบ่าย