สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

บรรยายกาศประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาประจำปี 2559 วันที่ 6 ต.ค. 59

บรรยายกาศประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาประจำปี 2559

วันที่ 6 ต.ค. 59

 

สมาชิกเริ่มลงทะเบียน 8.30 น.

 


บรรยากาศการลงทะเบียน

 

กำหนดการสามารถดูได้บริเวณหน้าลิฟ

 

จุดลงทะเบียนชั้น 4 จุดเดียว 

 

บรรยากาศงานประชุมวันที่ 6 ต.ค. 59

 

วิทยากร น.สพ.นนทษิต บรรยาย

 

บรรยากาศภายในห้องประชุม

 

 

ท่านวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกผู้เข้าร่วมงาน

 

บรรยากาศชั้น 4 ห้องบรรยาย

 

บรรยากาศชั้น 4 ห้องบรรยาย

 

อาหารระหว่างพักดื่มน้ำชา-กาแฟ บริเวณชั้น 3

 

 

ท่านวิทยาการกำลังบรรยาย

 

สมาชิกแน่นหนา

 

 

สมาชิกเข้าร่วมบรรยายชั้น 3 แยกห้องระดมสมอง

 

 

 

 

 

 

 

 

กระดานคำถามคำตอบเพื่อสะสมหน่วยกิต 4 หน่วยกิต อยู่บริเวณชั้น 1

 

เมื่อสมาชิกมาถึงสำนักงานสามารถขึ้นลิฟ ไปที่ชั้น4 หรือ บันไดอยู่ด้านซ้ายมือ

 

บรรยากาศที่จอดรถบริเวณด้านหน้าอาคาร