สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

บรรยายกาศประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาประจำปี 2559 วันที่ 5 ต.ค. 59

บรรยายกาศประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาประจำปี 2559

วันที่ 5 ต.ค. 59

ช่วงเช้า


 สัตวแพทยสภายินดีตอนรับสมาชิกทุกๆท่าน 

 สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมงานจุดเดียว คือชั้น 4 


บรรยากาศการลงทะเบียนของสมาชิก

 

รองเลขาธิการกล่าวลำดับงาน

 

 บรรยากาศภายในห้องประชุม


ท่านเลขากล่าวตอนรับสมาชิก


ท่านนายกกล่าวเปิดพิธีงานประชุมใหญ่ประจำปี 2559

 


พักทานน้ำชากาแฟ

 


ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ

 


ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินฯ


ผู้เข้าร่วมถามคำถามวิทยากร


เลขาวิทยาลัยวิชาชีพชำนาญการฯ

 


มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์

 


บอร์ดข้อมูลเพื่อให้สมาชิกตอบคำถามฟรี รับหน่วยกิตสะสม 4 หน่วยกิต

 

 สมาชิกสามารถเขียนข้อความฝากถึงสัตวแพทยสภาได้ที่ชั้น 1