สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๓๑ / ๒๕๕๙ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างงานพัฒนาระบบลงทะเบียนหน่วยกิตของสมาชิกสัตวแพทยสภาฯ

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๓๑ / ๒๕๕๙

เรื่อง   ผลการสอบราคาจ้างงานพัฒนาระบบลงทะเบียนหน่วยกิตของสมาชิกสัตวแพทยสภาฯ

-----------------------------

                      ตามที่สำนักงานสัตวแพทยสภาประกาศสอบราคาจ้างงานพัฒนาระบบลงทะเบียนหน่วยกิตของสมาชิกสัตวแพทยสภาในการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง  สัตวแพทยสภา    นั้น

                       ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์  สำนักงานสัตวแพทยสภา ได้ดำเนินการสอบราคาจ้างงานพัฒนาระบบลงทะเบียนหน่วยกิตของสมาชิกสัตวแพทยสภาฯ เสร็จสิ้นเมื่อวันพุธที่  ๓  สิงหาคม ๒๕๕๙  ซึ่งบริษัทที่เสนอราคาต่ำสุดได้แก่  บริษัทไอที ซีเคียว แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด

                      ทั้งนี้  ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกติดต่อเพื่อลงนามสัญญาจ้างฯ ในวันพุธที่ ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๙.๓๐  น.  ณ   สำนักงานสัตวแพทยสภา  เลขที่๖๘/๘ หมู่ ๑  ถนนนครอินทร์  ตำบลบางไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐

 

                       จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                                                              ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๙

                                                                                                                                                                                                                                                                             (รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.สุวิชัย  โรจนสเถียร)                                                                                                                                         นายกสัตวแพทยสภา

 

ดาวน์โหลดประกาศ ๓๑/๒๕๕๙ ผลการสอบราคาจ้างงานพัฒนาระบบลงทะเบียนหน่วยกิตฯ