สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๓ / ๒๕๕๙ เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่  ๒๓ / ๒๕๕๙

เรื่อง  การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                                     

 

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์  พ.ศ.๒๕๔๕  ประกอบกับข้อ ๙, ๑๐, ๑๑ และข้อ ๑๒ ของข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสถาบันการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒  และความเห็นชอบของคณะกรรมการสัตวแพทยสภาในคราวประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๙  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐  มิถุนายน   ๒๕๕๙  สัตวแพทยสภาจึงประกาศรับรองปริญญาในวิชาชีพการ        สัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ๕ ปี  (๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)  ดังนี้

 

                   สัตวแพทยสภารับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๕ ปี (๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)  ดังนี้

 

                   ปริญญาชื่อ :   สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต               (ชื่อเต็มภาษาไทย)

                                        สพ.บ.                                                (ชื่อย่อภาษาไทย)

                                        Doctor of Veterinary Medicine      (ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ)

                                        D.V.M.                                              (ชื่อย่อภาษาอังกฤษ)

 

                   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓

 

                                                             ประกาศ ณ วันที่  ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๙

                                                             (รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.สุวิชัย  โรจนสเถียร)

                                                                            นายกสัตวแพทยสภา 

 

ดาวน์โหลดประกาศ ๒๓/๒๕๕๙ การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ เชียงใหม่