สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

คำสั่งสัตวแพทยสภา ที่ ๑๗ / ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

 

คำสั่งสัตวแพทยสภา

ที่  ๑๗ / ๒๕๕๙

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

--------------------------

              อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๒๔ (๔) (ณ)  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์  พ.ศ. ๒๕๔๕  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสัตวแพทยสภา  ในคราวประชุมครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๙  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๙    สัตวแพทยสภาขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ของสัตวแพทยสภา  ประกอบด้วย

            ก. ตัวแทนจากคณะกรรมการสัตวแพทยสภา  จำนวน  ๘  คน  ได้แก่

                       ๑.  รศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.อัจฉริยา  ไศละสูต   

                       ๒.  สัตวแพทย์หญิงนัยนา  อภิชาติพันธุ์

                       ๓.  รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระ  รักความสุข

                       ๔.  นายสัตวแพทย์การุณ   ชัยวงศ์โรจน์

                       ๕.  ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.นฤพนธ์   คำพา

                       ๖.  นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต

                       ๗.  สัตวแพทย์หญิงวิมลพร   ธิติศักดิ์

                       ๘.  รศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.เกวลี   ฉัตรดรงค์

            ข. ตัวแทนจากสายงานวิชาชีพ  จำนวน  ๗  คน  ได้แก่

                    ๑. ตัวแทนจากบริษัทและฟาร์ม จำนวน  ๒  คน  ได้แก่

                        ๑.๑  สัตวแพทย์หญิงฐิติรัตน์   ไชยมี

                        ๑.๒  นายสัตวแพทย์พรชัย  สุวรรณาภิรมย์

                   ๒. ตัวแทนจากคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์ จำนวน  ๒  คน  ได้แก่

                       ๒.๑  นายสัตวแพทย์ณรงค์  จึงสมานญาติ

                       ๒.๒  สัตวแพทย์หญิงกัลยา  เก่งวิกย์กรรม

                  ๓. ตัวแทนจากราชการและรัฐวิสาหกิจ  จำนวน  ๓  คน  ได้แก่

                       ๓.๑  นายสัตวแพทย์ชาตรี   คติวรเวช

                       ๓.๒  นายสัตวแพทย์สิทธิพร  อนันต์จินดา 

                       ๓.๓  รศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.อมรรัตน์   ศาสตรวาหา

             ให้มีอำนาจหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการสัตวแพทยสภาที่ ๙ /๒๕๔๗  ลงวันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๔๗  เรื่องการจัดตั้งศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์  และมีวาระการดำรงตำแหน่งดังนี้

                 ๑.กรรมการตามข้อ ก  มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับคณะกรรมการสัตวแพทยสภา วาระ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑   

                 ๒.กรรมการตามข้อ ข  มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๙  และสิ้นสุดวันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๒

 

            ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

                                                                      สั่ง  ณ  วันที่  ๒๑   เดือน กรกฎาคม   ๒๕๕๙

                                                                       (รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.สุวิชัย     โรจนเสถียร)

                                                                                       นายกสัตวแพทยสภา

 

 

ดาวน์โหลดคำสั่งสพ.สภ. ๑๗/๒๕๕๙ (แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง)