สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

สถาบันที่ไม่ได้รับการรับรองปริญญา

  1. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

    1.1 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตหลักสูตร พ.ศ. 2555 สัตวแพทยสภาไม่รับรองปริญญาฯ

    1.2 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจประเมิน
          สถาบันเพื่อการรับรองปริญญาฯ ระหว่างวันที่ 30-31 ม.ค. และวันที่ 1-2 ก.พ. 2562

 

 

  ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 28 ม.ค. 2562