สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม

 

1.

คำขอสมัครเป็นสมาชิกของวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย                                                                                                      

2.

 

คำขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ภาษาอังกฤษฯ

3.

 

คำขอสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร ปี ๒๕๖๑

     -เกณฑ์ผู้มีสิทธิยื่นคำขออนุมัติบัตร สาขาพยาธิวิทยา

     -เกณฑ์ผู้มีสิทธิยื่นคำขออนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

     -เกณฑ์ผู้มีสิทธิยื่นคำขออนุมัติบัตร สาขศัลยศาสตร์

     -เกณฑ์ผู้มีสิทธิยื่นคำขออนุมัตรบัตร สาขาอายุรศาสตร์  

     -เกณฑ์ผู้มีสิทธิยื่นคำขออนุมัติบัตร สาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข

   

 


 

 

 

                                                                                                                                                                                                         ปรับปรุงวันที่ 29 ธ.ค. 60