สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม

 

1.

คำขอสมัครเป็นสมาชิกของวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย

2.

 

คำขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ภาษาอังกฤษฯ

 

3.

 

คำขอสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร ปี ๒๕๖๑

-เกณฑ์ผู้มีสิทธิยื่นคำขออนุมัติบัตร สาขาพยาธิวิทยา

-เกณฑ์ผู้มีสิทธิยื่นคำขออนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

-เกณฑ์ผู้มีสิทธิยื่นคำขออนุมัติบัตร สาขศัลยศาสตร์

-เกณฑ์ผู้มีสิทธิยื่นคำขออนุมัตรบัตร สาขาอายุรศาสตร์

-เกณฑ์ผู้มีสิทธิยื่นคำขออนุมัติบัตร สาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข

 

   

4.

 

ดาวน์โหลดประกาศวิทยาลัยฯที่ ๕/๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งผู้รั้ง

ใบสมัครรับเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่ง

 

                                                                                                                                                           ปรับปรุงวันที่ 29 ต.ค. 61