สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

คำสั่งปี2559

 

 

 

 

 

 

 คำสั่งปี2559

 

1/2559 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 1-2559 (ศึกษาด้วยตนเอง จุฬาฯ)

 

2/2559 แต่งตั้งผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการและกรรมการบริหารศูนย์ประเมิน

 

 

3/2559 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบรายงานวิจัย

 

4/2559 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำระบบจัดเก็บและคลังข้อสอบ

 

 

5/2559 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจคัดเลือกข้อสอบ 1-59

 

 

6/2559 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อจัดพิมพ์ข้อสอบ 1-59

 

7/2559 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดหาข้อสอบ

 

8/2559 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและประเมินข้อสอบ

 

9/2559 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการสอบและประมวลผล

 

10/2559 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาข้อสอบ

 

11/2559 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดรายชื่อผู้เข้าสอบ 1-59

 

12/2559 แต่งตั้งคณะอนุ กก อำนวยการสอบ ครั้งที่ 1-59

 

13/2559 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบประเมินความรู้ฯ 1-2559

 

14/2559 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจจัดส่งข้อสอบเพื่อตรวจคะแนน

 

15/2559 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 2-2559 (อบรมออกข้อสอบครั้งที่17)

 

16/2559 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 3-2559 (อบรมออกข้อสอบครั้งที่ 18)

 

17/2559 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 4-2559 (ศึกษาด้วยตนเอง จุฬาฯ)

 

18/2559 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 5-2559 ( อบรมผ่าน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น)

 

19/2559 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาข้อสอบ ครั้งที่ 2-59

 

20/2559 แต่งตั้งคณะทำงานปรังปรุงแก้ไขเกณฑ์มาตรฐานฯ

 

21/2559 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 6-2559 (อบรมออกข้อสอบครั้งที่ 19)

 

22/2559 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 7-2559 (อบรมผ่าน ม.เชียงใหม่)

 

23/2559 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทำลายข้อสอบ

 

24/2559 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 8-2559 (อบรมผ่าน ม.ขอนแก่น)

 

25/2559 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดรายชื่อผู้เข้าสอบ 2-59

 

26-2559 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการสอบ ครั้งที่ 2-59

 

27-2559 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจจัดส่งข้อสอบเพื่อตรวจคะแนน

 

28/2559 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อจัดพิมพ์ข้อสอบ 2-59

 

29/2559 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจคัดเลือกข้อสอบ 2-59

 

30/2559 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบประเมินความรู้ฯ 2-2559

   

 

ปรับปรุงวันที่ 19-09-59