สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

คำสั่งปี2559

 

 

 

 

 

 

 คำสั่งปี2559

 

คำสั่ง 1/2559 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 1/2559 (ศึกษาด้วยตนเอง จุฬาฯ)

 

คำสั่ง 2/2559 แต่งตั้งผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการและกรรมการบริหารศูนย์ประเมิน

 

 

คำสั่ง 3/2559 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบรายงานวิจัย

 

คำสั่ง 4/2559 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำระบบจัดเก็บและคลังข้อสอบ

 

 

คำสั่งที่ 5/2559 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจคัดเลือกข้อสอบ 1/59

 

 

คำสั่งที่ 6/2559 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อจัดพิมพ์ข้อสอบ 1/59

 

คำสั่ง 7/2559 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดหาข้อสอบ

 

คำสั่งที่ 8/2559 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและประเมินข้อสอบ

 

คำสั่งที่ 9/2559 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการสอบและประมวลผล

 

คำสั่ง 10/2559 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาข้อสอบ

 

คำสั่ง 11/2559 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดรายชื่อผู้เข้าสอบ 1/59

 

คำสั่ง 12/2559 แต่งตั้งคณะอนุ กก อำนวยการสอบ ครั้งที่ 1/59

 

คำสั่ง 13/2559 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบประเมินความรู้ฯ 1/2559

 

คำสั่ง 14/2559 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจจัดส่งข้อสอบเพื่อตรวจคะแนน

 

คำสั่ง 15/2559 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 2/2559 (อบรมออกข้อสอบครั้งที่17)

 

คำสั่ง 16/2559 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 3/2559 (อบรมออกข้อสอบครั้งที่ 18)

 

คำสั่ง 17/2559 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 4/2559 (ศึกษาด้วยตนเอง จุฬาฯ)

 

คำสั่ง 18/2559 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 5/2559 ( อบรมผ่าน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น)

 

คำสั่ง 19/2559 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาข้อสอบ ครั้งที่ 2/59

 

คำสั่ง 20/2559 แต่งตั้งคณะทำงานปรังปรุงแก้ไขเกณฑ์มาตรฐานฯ

 

คำสั่ง 21/2559 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 6/2559 (อบรมออกข้อสอบครั้งที่ 19)

 

คำสั่ง 22/2559 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 7/2559 (อบรมผ่าน ม.เชียงใหม่)

 

คำสั่ง 23/2559 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทำลายข้อสอบ

 

คำสั่ง 24/2559 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 8/2559 (อบรมผ่าน ม.ขอนแก่น)

 

คำสั่ง 25/2559 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดรายชื่อผู้เข้าสอบ 2/59

 

คำสั่ง 26-2559 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการสอบ ครั้งที่ 2/59

 

คำสั่ง 27-2559 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจจัดส่งข้อสอบเพื่อตรวจคะแนน

 

คำสั่ง 28/2559 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อจัดพิมพ์ข้อสอบ 2/59

 

คำสั่ง 29/2559 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจคัดเลือกข้อสอบ 2/59

 

คำสั่ง 30/2559 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบประเมินความรู้ฯ 2/59

   

 

ปรับปรุงวันที่ 19-09-59