สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่  ๖  / ๒๕๕๙

 เรื่อง การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง  หลักสูตรระยะสั้น                  

-----------------------------

                    อาศัยความตามหมวด ๒ ข้อ ๖ แห่งข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  พ.ศ.๒๕๔๖  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๙  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  คณะกรรมการสัตวแพทยสภาเห็นชอบให้ประกาศเรื่อง การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง หลักสูตรระยะสั้น  ดังนี้

 

                   การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ฯ

                   ๑.  หลักสูตรการฝึกอบรม

                             เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง หลักสูตรระยะสั้น  ที่สัตวแพทยสภารับรอง                     

                             ผู้ผ่านการฝึกอบรมต้องผ่านการทดสอบ และการประเมินผลความรู้ตามที่ สัตวแพทยสภาและสถาบันฯกำหนด

 

                   ๒.  คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

                         ๒.๑  เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้นสอง และ

                         ๒.๒  ผ่านการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

       วิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้นสองหลักสูตรระยะยาว

 

                   ๓.  รายละเอียดของหลักสูตร

                        ๓.๑  กำหนดการของหลักสูตรการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ของผู้ต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง  หลักสูตรระยะสั้น 

มีจำนวน ๗ รายวิชา ให้ดำเนินการอบรมเป็น Block system

  

วันที่ ๑

โรคและการป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง (๕ ชั่วโมง)

กฏหมายและจรรยาบรรณ (๓ ชั่วโมง)

วันที่ ๒

โรคและการป้องกันโรคในปศุสัตว์ (๗ ชั่วโมง)

การใช้ยาและชีววัตถุสำหรับสัตว์ (๑ ชั่วโมง)

วันที่ ๓

โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนและความปลอดภัยของอาหาร (๖ ชั่วโมง)

การใช้ยาและชีววัตถุสำหรับสัตว์ (๒ ชั่วโมง)

วันที่ ๔

การจัดการดูแลสุขภาพสัตว์ระดับฝูงและการสูญเขา แต่งกีบ (๘ ชั่วโมง)

วันที่ ๕

การตั้งท้อง การคลอด และเทคนิคการผสมเทียม การควบคุมประชากรสัตว์ (๘ ชั่วโมง)

วันที่ ๖

สอบข้อสอบปรนัย (๓ ชั่วโมง)

 

                   

                      ๓.๒  การวัดผลของหลักสูตรการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ของผู้ต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง หลักสูตรระยะสั้น 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ  จะต้องสอบผ่านเกณฑ์ ๖๐ % ของข้อสอบรวมจำนวน ๑๒๐ ข้อ โดยลักษณะของข้อสอบให้เป็นข้อสอบปรนัย มี ๕ ตัวเลือก สัดส่วนของจำนวนข้อสอบต่อรายวิชามีดังนี้

                  - โรคและการป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง (๑๕ ข้อ)

                  - โรคและการป้องกันโรคในปศุสัตว์ (๒๑ ข้อ)

                  - โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนและความปลอดภัยของอาหาร (๑๘ ข้อ)

                  - การใช้ยาและชีววัตถุสำหรับสัตว์ (๙ ข้อ)

                  - การจัดการดูแลสุขภาพสัตว์ระดับฝูง และการสูญเขา แต่งกีบการ (๒๔ ข้อ)

                  - การตั้งท้อง การคลอด เทคนิคการผสมเทียม และการควบคุมประชากรสัตว์ (๒๔ ข้อ)

                  - กฎหมายและจรรยาบรรณ (๙ ข้อ)

 

           ๔.  วัน เวลา สถานที่

                 ผู้ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรม

                 - จะต้องเข้าอบรมฯตั้งแต่วันที่ ๔ – ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๙  และสอบเพื่อวัดผลในวันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๕๙

                 - ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

                 - ณ ห้องประชุมชัยอัศวรักษ์  ชั้น ๓  ตึกสำนักงานสัตวแพทยสภา เลขที่ ๖๘/๘     

    หมู่ ๑ ตำบลบางไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐

       
          ๕.  การรับสมัคร

                - ผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมฯ กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมแนบเอกสาร

     ดังนี้

                ๕.๑  แบบฟอร์มลงทะเบียน ระบุข้อมูลอย่างชัดเจน

                ๕.๒  สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้นสอง

                ๕.๓  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ

                 -  ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน  พร้อมการชำระเงินไปยังสัตวแพทยสภา   ภายในวัน

                      พฤหัสบดีที่ ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๙

                 - สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการลงทะเบียนได้ที่  www.vetcouncil.or.th

        
       
  ๖.  ค่าใช้จ่าย

                      ค่าลงทะเบียนคนละ  ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน)  รวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมภาคทฤษฎี ค่าอุปกรณ์ประกอบการฝึกปฏิบัติการและค่าเอกสาร (ไม่รวมค่าที่พักและอาหาร) 

                                                           
                                                                    ประกาศ ณ  วันที่  ๑๘  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๙

                                                                           (รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.สุวิชัย    โรจนเสถียร)

                                                                                          นายกสัตวแพทยสภา

 

 

ดาวน์โหลดประกาศ 6/2558 การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ฯสัตวแพทย์ชั้นสองปี2559