สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศ

| พ.ร.บ.|  ข้อบังคับ | ระเบียบสัตวแพทยสภา กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  |   คำสั่ง  | ประกาศ |


 


ประกาศ
สัตวแพทยสภา

ประกาศปี ๒๕๖๑

1.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๓/๒๕๖๑ การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ฯสัตวแพทย์ชั้นสอง ปี ๒๕๖๑                                                                                                                                                                                   

2.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๘/๒๕๖๑ รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง หลักสูตรระยะสั้น 

 

3.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๙/๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์     

                                                                                                                                      

4.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ บริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

 

5.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๔/๒๕๖๑ เรื่องรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติ่บัตร ปี ๒๕๖๑                                                                                                                                                                                      

6.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๕ / ๒๕๖๑ เรื่อง ผลการตรวจประเมินสถาบันที่ขอเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

 

7.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๖/๒๕๖๑ เกณฑ์การเพิ่มพูนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ         

                                                                                                                                                  

8.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๗/๒๕๖๑ เกณฑ์การขอสมัครเป็นสมาชิกและขึ้นทะเบียน

 

ประกาศปี ๒๕๖๐

1.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๘/๒๕๖๐  

                             

2.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๕/๒๕๖๐ รับสมัครคณะกก.บริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ

 

3.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๑/๒๕๖๐ รายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติ่บัตร ปี ๒๕๖๐ 

                                                                                                                                      

4.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๘/๒๕๖๐ รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมสพ.ชั้นสองฯ

 

5.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๔/๒๕๖๐ การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ฯสัตวแพทย์ชั้นสองปี ๒๕๖๐

                                                                                                                                                                                 

ประกาศปี ๒๕๕๙

1.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑ / ๒๕๕๙ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติบัตร                                                                                                                                                                                              

2.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๘/๒๕๕๙ รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติบัตร ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม ๓ ราย)

 

ประกาศปี ๒๕๕๘

1.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑ / ๒๕๕๘ เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้น : หลักสูตรการตรวจเนื้อสัตว์ ระดับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์ 

 2.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๖ / ๒๕๕๘เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติบัตร

 3.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๔ / ๒๕๕๘ เรื่อง เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาต่างๆ

  

 ประกาศปี ๒๕๕๗

1.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๘ / ๒๕๕๗ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์   

 2.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๓๐ / ๒๕๕๗ เรื่อง การโฆษณาให้ส่วนลดหรือให้ผลประโยชน์เป็นค่าตอบแทนของสถานพยาบาลสัตว์

 3.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๓๑ / ๒๕๕๗ เรื่อง  การกำหนดค่าธรรมเนียมในการเทียบหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตที่ยังไม่ได้รับการเห็นชอบกับหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตที่ได้รับการเห็นชอบจากสัตวแพทยสภา

 4.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๕๔ / ๒๕๕๗  เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้น:หลักสูตรการตรวจเนื้อสัตว์ระดับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์

 5.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่  ๕๕ / ๒๕๕๗ เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้น:หลักสูตรการตรวจเนื้อสัตว์ระดับผู้สำเร็จการศึกษาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

 6.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๕๙ / ๒๕๕๗ เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้น:หลักสูตรการตรวจเนื้อสัตว์ระดับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์ (เพิ่มเติม)

 7.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่  ๖๐  / ๒๕๕๗ เรื่อง การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง  หลักสูตรระยะสั้น                  

 8.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๖๑ / ๒๕๕๗ เรื่อง คำจำกัดความของคำว่าอาจารย์

   

ประกาศปี ๒๕๕๖

1.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑/๒๕๕๖ เรื่อง การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง หลักสูตรระยะสั้น                                                                                                                 
      
ประกาศปี ๒๕๕๕

1.

ประกาศอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์เรื่อง แนวทางการตรวจรับรองหลักสูตรและสถาบัน ตามข้อ ๑(๔) ของประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๗/๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการพิจารณาหลักสูตรและสถาบันการผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
2.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๐/๒๕๕๕ เรื่อง การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง หลักสูตรระยะสั้น

 3.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๒/๒๕๕๕เรื่อง รายนามคณะกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘                                4.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๒๔/๒๕๕๕ เรื่อง สอบราคาจ้าง

 5.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๒๕/๒๕๕๕ เรื่อง รายนามคณะกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘

  
ประกาศปี ๒๕๕๔

1.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๒/๒๕๕๔ เรื่อง แนวปฏิบัติและเกณฑ์มาตรฐานในการทำหมันและผ่าตัดนำลูกออกทางหน้าท้องในสัตว์                                2.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๓/๒๕๕๔ เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                3.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๔/๒๕๕๔ เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                    4.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๕/๒๕๕๔ เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น                         5.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๖/๒๕๕๔ เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       6.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๗/๒๕๕๔ เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร               7.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๘/๒๕๕๔ เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล                           
ประกาศปี ๒๕๕๓

1.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๖ /๒๕๕๓ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมในการรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสถาบันการศึกษา   2.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๘/๒๕๕๓ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓                                           3.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๒๒/๒๕๕๓ เรื่อง การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้นสอง ประจำปี ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม)                                                                                                     
ประกาศปี ๒๕๕๒

1.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๒ / ๒๕๕๒ เรื่อง  รายนามคณะกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔                             2.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๗/ ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการพิจารณาหลักสูตรและสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต     3.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๐/๒๕๕๒ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์4.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๒/๒๕๕๒ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสายงานวิชาชีพ(บริษัทและฟาร์ม/คลินิกและโรงพยาบาลสัตว์/ภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ) 
ประกาศปี ๒๕๕๑

1.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑/๒๕๕๑ เรื่อง การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้นสอง ประจำปี ๒๕๕๑                 

                                                      2.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๓/๒๕๕๑ เรื่อง การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้นสอง ประจำปี ๒๕๕๑  (เพิ่มเติม)   

                                             3.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๒ /๒๕๕๑ เรื่อง การใช้คำ  ข้อความ  และพฤติกรรมในการโฆษณาการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

                                                         4.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๖/๒๕๕๑ เรื่อง การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้นสอง

 5.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่  ๑๙ /๒๕๕๑ เรื่อง แนวปฏิบัติและเกณฑ์มาตรฐานการระงับความรู้สึกและการวางยาสลบสัตว์

                                                               

 ประกาศปี ๒๕๕๐

1.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๒/๒๕๕๐ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ (ฉบับที่  ๒)                                                                

  
ประกาศปี ๒๕๔๙

1.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๑ / ๒๕๔๙ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเพิ่มพูนความรู้สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง

 2.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๒/ ๒๕๔๙ เรื่อง การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้นสอง            

    
ประกาศปี 
๒๕๔๘

1.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๖/๒๕๔๘ เรื่อง รายนามคณะกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปี ๒๕๔๘ - ๒๕๕๑                                                                                                                                           
ประกาศปี ๒๕๔

1.

ประกาศคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ที่ ๙/๒๕๔๗ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์  

 2.

ประกาศคณะกรรมการสัตวแพทยสภาที่  ๑๓/๒๕๔๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง 

 3.

ประกาศคณะกรรมการสัตวแพทยสภาที่ ๑๗/๒๕๔๗เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การศึกษาต่อเนื่องสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง 

 4.

ประกาศคณะกรรมการสัตวแพทยสภาที่ ๑๙/๒๕๔๗ เรื่องหลักเกณฑ์การฝึกอบรมการผสมเทียมโค

 
ประกาศปี ๒๕๔๖

1.

ประกาศคณะกรรมการสัตวแพทยสภาที่ ๑๖/๒๕๔๖ เรื่อง  การฝึกอบรมระยะสั้น : หลักสูตรการตรวจเนื้อสัตว์ระดับผู้สำร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์

  

                                                                                                                                ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 5 กันยายน 2561