สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

คณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินฯ (วาระ2558-2561)

 

|  โครงสร้างบุคลากร ศ.ป.สพ.   |  คณะอนุกรรมการจัดหาข้อสอบ  |  คณะอนุกรรมการพัฒนาและประเมินข้อสอบ  | 
|  คณะอนุกรรมการจัดการสอบและประมวลผล  | โครงสร้างบุคลากรงานธุรการศูนย์ประเมินฯ |

 

 

คณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินฯ (วาระ2558-2561)

 

 

 

   

ศ.กิตติคุณ นายสัตวแพทย์ ดร.อรรณพ คุณาวงษ์กฤต

ที่ปรึกษา

 

 

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย  ศักดิ์ภู่อร่าม

ที่ปรึกษา

 

 

รศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.วรรณดา สุจริต
ที่ปรึกษา

 

 

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ชัยณรงค์  โลหชิต
ผู้อำนวยการบริหารศูนย์ประเมินฯ

 

 

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.สุชาติ  วัฒนชัย
รองผู้อำนวยการ

 

 

รศ.นายสัตวแพทย์ ปานเทพ  รัตนากร
กรรมการ

 

 

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.จตุพร  กระจายศรี
กรรมการ

 

 

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.พิพัฒน์  อรุณวิภาส
กรรมการ

 

 

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ขวัญชาย  เครือสุคนธ์
กรรมการ

 

 

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม
 กรรมการ

 

 

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.กฤษ อังคนาพร
กรรมการ

 

 

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.นรินทร์  อุประกรินทร์
กรรมการ

 

 

ผศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.จิตรบรรจง  ทุมพงษ์
กรรมการ

 

 

อ.นายสัตวแพทย์ ดร. รักธรรม  เมฆไตรรัตน์
กรรมการ

 

 

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.วุฒิชัย  กลมเกลียว
 กรรมการ

 

 

นายสัตวแพทย์ พิเศษ  อัศวหน้าเมือง
กรรมการ

 

 

นายสัตวแพทย์ กิตติพล  รัตนกุล
กรรมการ

 

 

นายสัตวแพทย์ ยุทธนา  ชัยศักดานุกูล
กรรมการ