สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

 

 

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๑๗ / ๒๕๕๘

เรื่อง  การบันทึกเลขที่ใบอนุญาตในทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสัตวแพทยสภา

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

               อาศัยอำนาจตามขอบังคับสัตวแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗  ข้อ ๑๑  (๕) ผู้ที่เคยได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภาซึ่งใบอนุญาตฉบับเดิมหมดอายุเพราะไม่ได้ดำเนินการยื่นขอต่ออายุภายในระยะเวลาหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สัตวแพทยสภากำหนด มีความประสงค์ที่จะขอขึ้นทะเบียนใหม่และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  และ ข้อ ๑๗  เมื่อมีผู้ไดขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย ตามข้อ ๑๖ ให้เลขาธิการรับผิดชอบการจดบันทึกการขึ้นทะเบียนนี้ในทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยของสัตวแพทยสภา และออกใบอนุญาตแกผู้ไดขึ้นทะเบียนนั้นโดยเร็ว และให้ติดรูปถ่ายของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยไวในทะเบียนและใบอนุญาต

 

              สัตวแพทยสภาจึงประกาศวิธีการบันทึกเลขที่ใบอนุญาตในทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสัตวแพทยสภา สำหรับสมาชิกตามข้อ ๑๑  (๕) โดยจะบันทึกเลขที่ใบอนุญาต/ปีพ.ศ.เดิม  แต่วันที่ออกให้  จะบันทึก  ณ  วันที่อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภา  ส่วนวันที่หมดอายุให้นับต่อจากวันที่อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภาต่อไปเป็นระยะเวลา ๕ ปี 

 

              จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                                                                      ประกาศ ณ วันที่  ๑   เมษายน   ๒๕๕๘ 

                                                                                  (รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.สุวิชัย   โรจนเสถียร)

                                                                                                  นายกสัตวแพทยสภา  

 

                               ดาวน์โหลดประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๗ / ๒๕๕๘ เรื่อง การบันทึกเลขที่ใบอนุญาตในทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสัตวแพทยสภา