สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

คำสั่งปี2558

 

 

 

 

 

 

คำสั่งปี2558 

 

คำสั่ง 1/2558 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบศูนย์ประเมินฯ ครั้งที่ 1/2558

 

คำสั่ง 2/2558 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจคัดเลือกข้อสอบ

 

 

คำสั่ง 3/2558 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการสอบสำหรับการสอบประเมินฯ ครั้งที่ 1/2558

 

คำสั่ง 4/2558 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อจัดพิมพ์ข้อสอบ1/2558

 

 

คำสั่ง 5/2558 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบประเมินความรู้ฯ 1/2558

 

 

คำสั่ง 6/2558 แต่งตั้งผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการและกรรมการบริหารศูนย์ประเมิน

 

คำสั่ง 7/2558 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจจัดส่งข้อสอบเพื่อตรวจคะแนน

 

คำสั่ง 8/2558 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำระบบจัดเก็บและคลังข้อสอบ (วาระ 2556-2559)


คำสั่ง 9/2558 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดรายชื่อผู้เข้าสอบ

 

คำสั่ง 10/2558 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการสอบและประมวลผล

 

คำสั่ง 11/2558 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดหาข้อสอบ

 

คำสั่ง 12/2558 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและประเมินข้อสอบ

 

คำสั่ง 13/2558 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาข้อสอบ

 

คำสั่ง 14/2558 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 2/2558

 

คำสั่ง 15/2558 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทำลายข้อสอบ

 

 

คำสั่ง 16/2558 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจคัดเลือกข้อสอบ 2/2558

 

 

คำสั่ง 17/2558 แต่งตั้งคณะอนุ กก อำนวยการสอบ ครั้งที่ 2/2558

 

 

คำสั่ง 18/2558 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อจัดพิมพ์ข้อสอบ 2/2558

 

 
คำสั่ง 19/2558 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดรายชื่อผู้เข้าสอบ 2/2558

 

 
คำสั่ง 20/2558 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบประเมินความรู้ฯ 2/2558

 

 
คำสั่ง 21/2558 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจจัดส่งข้อสอบเพื่อตรวจคะแนน

 

 

คำสั่ง 22/2558 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและประเมินข้อสอบ

 

 
คำสั่ง 23/2558 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาข้อสอบ

 

 
คำสั่ง 24/2558 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 2/2558 ( อบรมผ่าน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่)

 

   

 

ปรับปรุงวันที่ 05-02-59