สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

คำสั่งปี2558

 

 

 

 

 

 

คำสั่งปี2558 

 

1/2558 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบศูนย์ประเมินฯ ครั้งที่ 1/2558

 

2/2558 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจคัดเลือกข้อสอบ

 

 

3/2558 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการสอบสำหรับการสอบประเมินฯ ครั้งที่ 1/2558

 

4/2558 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อจัดพิมพ์ข้อสอบ1/2558

 

 

5/2558 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบประเมินความรู้ฯ 1/2558

 

 

6/2558 แต่งตั้งผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการและกรรมการบริหารศูนย์ประเมิน

 

7/2558 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจจัดส่งข้อสอบเพื่อตรวจคะแนน

 

8-2558 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำระบบจัดเก็บและคลังข้อสอบ (วาระ 2556-2559)


9-2558 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดรายชื่อผู้เข้าสอบ

 

10-2558 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการสอบและประมวลผล

 

11-2558 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดหาข้อสอบ

 

12-2558 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและประเมินข้อสอบ

 

13-2558 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาข้อสอบ

 

14-2558 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 2-2558

 

15-2558 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทำลายข้อสอบ

 

 

16-2558 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจคัดเลือกข้อสอบ 2-2558

 

 

17-2558 แต่งตั้งคณะอนุ กก อำนวยการสอบ ครั้งที่ 2-2558

 

 

18-2558 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อจัดพิมพ์ข้อสอบ 2-2558

 

 
19-2558 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดรายชื่อผู้เข้าสอบ 2-2558

 

 
20-2558 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบประเมินความรู้ฯ 2-2558

 

 
21-2558 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจจัดส่งข้อสอบเพื่อตรวจคะแนน

 

 

22-2558 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและประเมินข้อสอบ

 

 
23-2558 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาข้อสอบ

 

 
24-2558 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 2-2558 ( อบรมผ่าน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่)

 

   

 

ปรับปรุงวันที่ 05-02-59