สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

 

 ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๖๑ / ๒๕๕๗

เรื่อง   คำจำกัดความของคำว่าอาจารย์

..............................................................................

 

                   ตามประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๗/๒๕๕๒  เรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วยการพิจารณาหลักสูตรและสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ข้อ ๒  คณาจารย์ (ที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์) และบุคลากรสายสนับสนุน  เพื่อให้เกิดความเข้าใจและใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  จากการประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภาครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๗  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๗   ที่ประชุมได้เห็นชอบให้กำหนดคำจำกัดความของอาจารย์หมายถึง ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  บุคลากร   ที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาอย่างน้อย ๓๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ซึ่งต้องมีภาระงานอย่างน้อย ๓ ด้าน ประกอบด้วย งานการสอน  งานวิจัย  งานบริการวิชาการ 

 

สัตวแพทยสภาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

 

                  

                                                                    ประกาศ ณ วันที่  ๒๙  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

      

 

                                                                      (รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.สุวิชัย   โรจนเสถียร)

                                                                                     นายกสัตวแพทยสภา

 

 

ดาวน์โหลดประกาศ 61-2557 คำจำกัดความอาจารย์