สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ"ออกข้อสอบอย่างไรให้ได้มาตรฐาน" ครั้งที่ 15