สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๓๑ / ๒๕๕๗

เรื่อง   การกำหนดค่าธรรมเนียมในการเทียบหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตที่ยังไม่ได้รับการเห็นชอบกับหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตที่ได้รับการเห็นชอบจากสัตวแพทยสภา

..............................................................................

 

                      ตามข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสถาบันการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒   หมวด  ๓  ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ   ข้อ  ๑๔  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสัตวแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๑๒  มิถุนายน   ๒๕๕๗  และครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๗  เห็นชอบให้สถาบันผลิตสัตวแพทย์ตามหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจรับรองปริญญา ที่ยื่นขอเทียบหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตที่ไม่ได้รับการเห็นชอบกับหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตที่ได้รับการเห็นชอบจากสัตวแพทยสภา เพื่อให้นักศึกษา/นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตที่ไม่ได้รับการเห็นชอบจากสัตวแพทยสภา  และไม่สามารถขอสมัครเป็นสมาชิกและขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ได้

                      สัตวแพทยสภา  จึงกำหนดค่าธรรมเนียมในการเทียบหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตที่ยังไม่ได้รับการเห็นชอบกับหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตที่ได้รับการเห็นชอบจากสัตวแพทยสภา  จำนวน  ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

 

                                                                                       ประกาศ ณ วันที่ ๘  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗

                                                                                         (รศ.นายสัตวแพทย์ สุวิชัย   โรจนเสถียร) 

                                                                                                        นายกสัตวแพทยสภา

 

ดาวน์โหลดประกาศ ๓๑-๒๕๕๗