สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๓๐ / ๒๕๕๗

เรื่อง   การโฆษณาให้ส่วนลดหรือให้ผลประโยชน์เป็นค่าตอบแทนของสถานพยาบาลสัตว์

..............................................................................

              อาศัยความตามข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสัตวแพทย์พ.ศ.๒๕๔๖ และโดยความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภาครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ซึ่งตามข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสัตวแพทย์พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๔ การโฆษณาการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ข้อ ๒๙ ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ที่เป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ต้องไม่โฆษณา สถานพยาบาลสัตว์หรือยินยอมให้ผู้อื่นโฆษณาสถานพยาบาลสัตว์ที่ตนเป็นผู้ดำเนินการในลักษณะดังต่อไปนี้ (๔) โฆษณาสถานพยาบาลสัตว์ที่มีลักษณะว่าจะให้ส่วนลดเป็นเงินหรือให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆแก่ผู้เข้ารับบริการ หรือแก่ผู้ชักนำผู้ไปขอรับบริการจากสถานพยาบาลสัตว์นั้น เว้นแต่จะกระทำในทำนองลักษณะดังต่อไปนี้

             ข้อ ๑ การโฆษณาการให้บริการ “ฟรี” โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆนั้น ให้กระทำได้โดย จะต้องกำหนด วัน เวลา และสถานที่ที่ให้บริการที่แน่นอน อีกทั้งต้องแสดงรายละเอียดว่าเป็นการให้บริการฟรีในเรื่องใด และเงื่อนไขให้ชัดเจน

             ข้อ ๒ การโฆษณาที่จัดให้มีการแถม แลกเปลี่ยน ให้สิทธิประโยชน์ รางวัล หรือ จากการเลือก มารับบริการอย่างหนึ่งอย่างใดจากสถานพยาบาลสัตว์นั้นจะกระทำมิได้ เว้นแต่ การให้สิทธิประโยชน์ดังที่กล่าวมานั้น ผู้รับบริการจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการมารับบริการอย่างหนึ่งอย่างใดจากสถานพยาบาลสัตว์ โดยจะต้องถูกต้องตามหลักวิชาการ และมาตรฐานการรับบริการดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทั่วไปของสถานพยาบาลสัตว์นั้นๆ

การให้สิทธิประโยชน์ต่างๆในวรรคแรก ต้องระบุเงื่อนไข และรายละเอียดของสิทธิประโยชน์ต่างๆให้ชัดเจน ทั้งนี้จะต้องมีการกำหนดวันเริ่มต้นและสิ้นสุดของระยะเวลาในการให้สิทธินั้นไว้อย่างชัดเจน

             ข้อ ๓ การให้ส่วนลดค่าบริการหรือค่ารักษาพยาบาลจะกระทำได้เพียงในกรณี

                  (๑)   เป็นการให้ส่วนลดเพื่อการอนุเคราะห์บุคคลด้อยโอกาส

                  (๒)   เป็นการให้ส่วนลดตามแผนงานของกรมปศุสัตว์ หรือ ที่กรมปศุสัตว์ให้การรับรอง

                  (๓) การโฆษณาให้ส่วนลดต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ จึงจะถือว่าเป็นการให้ส่วนลดต่อสมาชิก กลุ่มบุคคล คือ ผู้ได้รับผลประโยชน์ต้องเป็นกลุ่มสมาชิกนั้น และเอกสารดังกล่าวต้องส่งตรงให้แก่ผู้ที่เป็นสมาชิก โดยไม่มีวางจำหน่ายหรือเผยแพร่เป็นการทั่วไป เช่น

                             ๓.๑ ให้ส่วนลดเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตของธนาคารและองค์กรต่างๆ  

                             ๓.๒ ให้ส่วนลดสำหรับผู้ใช้จ่ายบัตรเครดิตของธนาคารและองค์กรต่างๆ

                             ๓.๓ ให้ส่วนลดเฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกนิตยสาร...ต่างๆ เท่านั้น                  

              การให้ส่วนลดตาม (๓) จะต้องกำหนดประเภทของกิจการให้ชัดเจน ซึ่งจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางการสัตวแพทย์ และจะต้องมีการกำหนดวันเริ่มต้นและสิ้นสุดของระยะเวลาในการให้ส่วนลดไว้ชัดเจน ทั้งนี้ การกำหนดระยะเวลาต้องไม่เกิน ๑ ปี

              กรณีที่ต้องการตรวจสอบว่าการโฆษณาของตนจะมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่ฝ่าฝืนหรือไม่ถูกต้อง ตามข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๖ ให้ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ หรือ ผู้มีอำนาจจัดการแทนในสถานพยาบาลสัตว์ ยื่นคำร้องพร้อมเอกสารที่ให้ตรวจสอบมายังสำนักงานสัตวแพทยสภา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
สัตวแพทยสภา โดยชำระค่าธรรมเนียมในการดำเนินการดังนี้

              ๑.ค่าตรวจเอกสารโฆษณา หน้าละ ๑,๐๐๐ บาท สำหรับกรณีเร่งด่วน ๒,๐๐๐ บาท

              ๒.ค่าตรวจสื่อโฆษณาที่เป็นภาพ และ/หรือ เสียง นาทีละ ๕,๐๐๐ บาท

 

                      ประกาศ ณ วันที่  ๘  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๗

       
                   (รศ. นายสัตวแพทย์ ดร.สุวิชัย  โรจนเสถียร)
                นายกสัตวแพทยสภา

 

 

ดาวน์โหลดประกาศ ๓๐-๒๕๕๗