สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

คำสั่งปี2557

 

 

 

 

 

 

คำสั่งปี2557 

 

 คำสั่ง 1/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อจัดพิมพ์ข้อสอบ

 

 คำสัั่ง 2/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 1/57

 

 

 คำสั่ง 3/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบประเมินความรู้ฯ ประจำปี 2557

 

 คำสั่ง 4/2557 เรื่อง มอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสนามสอบที่3 ในการสอบประเมินฯ ประจำปี 2557

 

 

 คำสั่ง 5/2557 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 2/57

 

 คำสั่ง 6/2557 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 3/57

 

 คำสั่ง 7-2557 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาข้อสอบ

 

 

 คำสั่ง 8-2557 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 4-57 (ศึกษาด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยมหิดล)

 

 

 คำสั่ง 9-2557 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 5-57 (มข.)

 

 

 คำสั่ง 10-2557 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 6-57 (มทม)

 

 

 คำสั่ง 11-2557 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาข้อสอบ