สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 8/2557 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานฯ

 

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๘/๒๕๕๗