สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ตัวอย่างข้อสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.2553

 

ตัวอย่างข้อสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ 2553
หมวดที่ 2 : ความรู้ความเข้าใจในสาขาสัตวแพทยศาสตร์

Recall

1.  กระบวนการ Polymerase Chain Reaction คล้ายคลึงกระบวนการใดภายในเซลล์มากที่สุด
          ก. Replication
          ข. Translation
          ค. Transcription
          ง. Recombination
          จ. Reverse transcription

Recall

2.  โรคสัตว์ปีกข้อใดต่อไปนี้เป็นสาเหตุของอาการตาอักเสบในคนได้มากที่สุด
          ก. Fowl pox
          ข. Duck plaque
          ค. Marek’s disease
          ง. Newcastle disease
          จ. Infectious bronchitis

Application

3.  สุนัขประสบภัยน้ำท่วม ไม่ได้รับอาหารเป็นเวลาต่อเนื่องกว่า 1 สัปดาห์
ในช่วงเวลาดังกล่าวแหล่งพลังงานสำรองใดต่อไปนี้ที่สุนัขตัวนี้นำมาใช้เป็นลำดับแรก
          ก. Omental fat
          ข. Blood sugar
          ค. Mesenteric fat
          ง. Muscle protein
          จ. Hepatic glycogen

Application

4.  สุนัขเพศผู้อายุ 10 ปี มีพฤติกรรมผิดปกติจากเดิม ซึม กินอาหารได้ปกติ ขนร่วงแบบสมมาตรบริเวณ   
ด้านข้างของลำตัว และขนหางร่วงเกือบทั้งหมด ไม่คัน ขนแห้ง ดึงออกง่าย ผิวหนังหนาขึ้น
ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการวินิจฉัยโรคที่เป็นไปได้มากที่สุดของสุนัขตัวนี้
          ก. Atopy
          ข. Food allergy
          ค. Hypothyroidism
          ง. Selenium deficiency
          จ. Hypoadrenocorticism

Application

5.  สุนัขพันธุ์ผสม เพศเมีย อายุ 10 ปี มีอาการซึม ไข้สูง ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบ white blood cell
count = 20,000 cell/dl (ค่าปกติ 10,000 cell/dl) BUN = 200 mg/dl (ค่าปกติ <15 mg/dl) Creatinine = 8.0 mg/dl (ค่าปกติ 0.5 mg/dl)

ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาปฏิชีวนะชนิดใด ในสุนัขรายนี้
          ก. Gentamicin
          ข. Cephalothin
          ค. Doxycycline
          ง. Enrofloxacin
          จ. Erythromycin

Application

6.  เจ้าของฟาร์มเพาะสุนัขมาปรึกษานายสัตวแพทย์ถึงปัญหาการตายของลูกสุนัขอายุ 3-6 สัปดาห์ จำนวนมากในระยะเวลา 1 สัปดาห์ โดยก่อนตายมีอาการอาเจียนและท้องเสียรุนแรง ผลผ่าซากพบ myocarditis
สัตวแพทย์ควรแนะนำให้ใช้สารฆ่าเชื้อชนิดใด เพื่อกำจัดสาเหตุก่อโรคในบริเวณคอกเลี้ยง
          ก. Ethanol
          ข. Chlorhexidine
          ค. Hydrogen peroxide
          ง. Sodium hypochlorite
          จ. Povidone iodine solution

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

เฉลยข้อสอบหมวดที่ 2 : ความรู้ความเข้าใจในสาขาสัตวแพทยศาสตร์

 

  1. ก.
  2. ง.
  3. จ.
  4. ค.
  5. ก.
  6. ง.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คลิกเพื่อดูหน้าถัดไป  >  ตัวอย่างข้อสอบ พ.ศ.2553 หมวด 3  

 

 ดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.2553