สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

คำสั่งปี2556

 

 

 

 

 

 

 คำสั่งปี2556 

 

คำสั่งที่ 1/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบประเมินความรู้ฯ ประจำปี พ.ศ.2556

 

คำสั่งที่ 2/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อจัดพิมพ์ข้อสอบประเมินฯ ประจำปี พ.ศ.2556

 

 

คำสั่งที่ 3/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนและพัฒนาคู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานฯ พ.ศ.2553

 

คำสั่งที่ 4/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการและกรรมการบริหารศูนย์ประเมิน _วาระ 2556-2559_สำเนาลายเซ็น

 

 

คำสั่งที่ 5/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดหาข้อสอบ

 

คำสั่งที่ 6/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและประเมินข้อสอบ

 

คำสั่งที่ 7/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการสอบและประมวลผล

 

คำสั่งที่ 8/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำระบบจัดเก็บและคลังข้อสอบ

 

คำสั่งที่ 9/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาข้อสอบ

 

คำสั่งที่ 10/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ1-2556_จัดโดย มข

 คำสั่งที่ 11/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบของศูนย์ประเมินฯ ครั้งที่ 1-2556

 คำสั่งที่ 12/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดหาข้อสอบ

 คำสั่งที่ 13/2556.เรื่อง แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบของศูนย์ประเมินฯ ครั้งที่ 2-2553

 คำสั่งที่ 14/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ

 

คำสั่งที่ 15/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการสอบ