สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

คำสั่งปี2555

 

 

 

 

 

 

คำสั่งปี2555  

 

คำสั่งที่ 1/2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบของศูนย์ประเมินฯ ครั้งที่ 1-2555

 

คำสั่งที่ 2/2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษาในการจัดทำแบบทดสอบด้านจิตวิทยา (เพิ่มเติม)

 

 

คำสั่งที่ 3/2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบของศูนย์ประเมินฯ ครั้งที่ 2-2555

 

คำสั่งที่ 4/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดหาข้อสอบ

 

 

คำสั่งที่ 5/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำระบบจัดเก็บและคลังข้อสอบ

 

คำสั่งที่ 6/2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดทำแบบทดสอบด้านจิตวิทยา

 

คำสั่งที่ 7/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการสอบและประมวลผล

 

คำสั่งที่ 8/2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้คุณวุฒิทางด้านอายุศาสตร์สัตว์เล็ก

 

คำสั่งที่ 9/2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบของศูนย์ประเมินฯ ครั้งที่ 3-2555

 

คำสั่งที่ 10/2555 เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบของศูนย์ประเมินฯ ครั้งที่ 4-2555

 คำสั่งที่ 11/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจคัดเลือกข้อสอบสำหรับการประเมินฯ ประจำปี 2556

 คำสั่งที่ 12/2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบของศูนย์ประเมินฯ ครั้งที่ 5-2555

 คำสั่งที่ 13/2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบของศูนย์ประเมินฯ ครั้งที่ 6-2555

 คำสั่งที่ 14/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตว์แพทย์ ประจำปี 2556

 

คำสั่งที่ 15/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อจัดพิมพ์ข้อสอบจิตวิทยาและข้อสอบหมวดที่ 1