สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

บรรยายกาศการเข้าตรวจประเมินฯสถาบัน

 

 

ตรวจประเมินเพื่อการรับรองปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ครั้งที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๖

วันที่    ๒๗ – ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๖