สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

คำสั่งปี2554

 

 

 

 

 

 

 คำสั่งปี2554  

 

คำสั่งที่ 16/2554 เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาข้อสอบ

 

คำสั่งที่ 15/2554 เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาข้อสอบ

 

 

คำสั่งที่ 14/2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบของศูนย์ประเมินฯ ครั้งที่ 10 – 2554

 

คำสั่งที่ 13/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำระบบจัดเก็บและคลังข้อสอบ

 

 

คำสั่งที่ 12/2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบของศูนย์ประเมินฯ ครั้งที่ 9 – 2554

 

คำสั่งที่ 11/2554 เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่ออนุกรรมการจัดการสอบและประมวลผล

 

คำสั่งที่ 10/2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบของศูนย์ประเมินฯ ครั้งที่ 8 – 2554

 

คำสั่งที่ 9/2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบของศูนย์ประเมินฯ ครั้งที่ 7 - 2554

 

คำสั่งที่ 8/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาข้อสอบ

 

คำสั่งที่ 7/2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบของศูนย์ประเมินฯ ครั้งที่ 6 – 2554

 

คำสั่งที่ 6/2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบของศูนย์ประเมินฯ ครั้งที่ 5 – 2554

 คำสั่งที่ 5/2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบของศูนย์ประเมินฯ ครั้งที่ 4 – 2554

 คำสั่งที่ 4/2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบของศูนย์ประเมินฯ ครั้งที่ 3 – 2554

 คำสั่งที่ 3/2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบของศูนย์ประเมินฯ ครั้งที่ 2 – 2554

 คำสั่งที่ 2/2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบของศูนย์ประเมินฯ ครั้งที่ 1- 2554