สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

คำสั่งปี2553

 
ประกาศ ปี2563 | ปี2562 ปี2561 ปี2560  ปี2559 | ปี2558 | ปี2557 | ปี2556 | 

 

 

 

 

 

คำสั่งปี2553  

 

คำสั่งสัตวแพทยสภา ที่ 7/2553 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน ของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

 คำสั่งสัตวแพทยสภา ที่ 2/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน ของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

 คำสั่งที่ 8/2553 เรื่อง แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบของศูนย์ประเมินฯ ครั้งที่ 2/2553

 คำสั่งที่ 7/2553 เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาและประเมินข้อสอบ

 คำสั่งที่ 6/2553 เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดหาข้อสอบ

 คำสั่งที่ 5/2553 เรื่อง แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบของศูนย์ประเมินฯ ครั้งที่ 1/2553

 คำสั่งที่ 4/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการสอบและประมวลผล

 คำสั่งที่ 3/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและประเมินข้อสอบฯ

 คำสั่งที่ 2/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดหาข้อสอบ

 คำสั่งที่ 1/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำคู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์