สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

| พ.ร.บ.|  ข้อบังคับ | ระเบียบสัตวแพทยสภา กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  |   คำสั่ง  | ประกาศ |


 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

1.

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พุทธศักราช ๒๔๙๙

2.

พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๓

3.

พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕

4.

พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕

5.
พระราชบัญญัติบำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. ๒๕๐๙
6.
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕
7.
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
8.
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
9.
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
10.
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
11.
พรบ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557
12.
พรบ.สถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557