สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ดาวน์โหลดเอกสารศ.ป.สพ.

  

ใบสมัครผู้ร่วมออกข้อสอบ

1.

แบบฟอร์มการออกข้อสอบ 

 

2 .

ใบสมัครผู้ออกข้อสอบ 

 

 

 

หนังสือคู่มือเกณฑ์มาตรฐาน

1.

คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ (ฉบับปรับปรุงคำอธิบายเกณฑ์ พ.ศ.2559) 


  

เอกสารเกี่ยวกับการออกข้อสอบ (MCQ)  

1.

คำแนะนำเกี่ยวกับข้อความที่ใช้สำหรับการสร้างข้อสอบ  

 

2.

ตัวอย่างข้อสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.2553