สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศศ.ป.สพ.ที่ 11/2564 เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงสนามสอบ หรือ ขอคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีสละสิทธิ์ในการสอบประเมินฯ ครั้งที่ 1/2564

 

                                                   คลิกยื่นคำร้อง              
ดาวน์โหลดประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 11/2564 เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงสนามสอบฯ หรือ ขอคืนเงินกรณีสละสิทธิ์.pdf  
ดาวน์โหลดหลักฐานการประกอบการขอคืนเงินค่าสอบกรณีสละสิทธิ์.pdf
QR Codeการขอเปลี่ยนแปลงสนามสอบฯ หรือ ขอคืนเงินกรณีสละสิทธิ์.pdf

    

 

ประกาศศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน

ของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

ที่ ๑๑/๒๕๖๔

เรื่อง   การขอเปลี่ยนแปลงสนามสอบ หรือ ขอคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีสละสิทธิ์ในการสอบประเมินฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

--------------------------

             อ้างถึง ประกาศศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ที่ ๘/๒๕๖๔ เรื่อง การเลื่อนกระบวนการจัดสอบประเมินฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และตามมติคณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบให้ผู้ที่ได้ดำเนินการสมัครสอบประเมินฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว  และมีความประสงค์ จะขอเปลี่ยนแปลงสนามสอบ หรือ ขอคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีสละสิทธิ์ในการสอบประเมินฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  สามารถยื่นคำร้องได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประเมินฯ ทางเว็บไซต์สัตวแพทยสภา http://www.vetcouncil.or.th/  ระหว่างวันที่ ๖ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔  หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ถือว่ายืนยันตามความประสงค์เดิม

 

 

                                                                          ประกาศ ณ วันที่  ๒๗  เดือนสิงหาคม  ๒๕๖๔

                                                             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เฉลิมพล  เล็กเจริญสุข)

                                                                ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานฯ

หลักฐานประกอบการขอคืนเงินค่าสมัครสอบกรณีสละสิทธิ์ในการสอบประเมินฯ ครั้งที่ 1/2564

1.ใบตอบรับการรับคืนเงิน พร้อมเซ็นชื่อ

2.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร  

3.สำเนาบัตรประชาชน 

4.หลักฐานการชำระเงิน (ถ้ามี) 

* สำเนาข้อ 2 - 4 ให้เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 

* ส่งเอกสารข้อ 1 - 4  มาที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร.02-0170700 ต่อ 223-224

 

 

 

2021-08-26