สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

โครงสร้างบุคลากรงานธุรการศูนย์ประเมินฯ

 

 คณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินฯ    |  คณะอนุกรรมการจัดหาข้อสอบ  |  คณะอนุกรรมการพัฒนาและประเมินข้อสอบ  | 
|  คณะอนุกรรมการจัดการสอบและประมวลผล  | โครงสร้างบุคลากรงานธุรการศูนย์ประเมินฯ |

 

    โครงสร้างบุคลากรงานธุรการศูนย์ประเมินฯ

     

   

 

รศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.วรา  พานิชเกรียงไกร
ผู้จัดการศูนย์ประเมินฯ

 

 

 

 

 นางสาววจีรัตน์ ภู่แพร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1   

 

 

 

 นางสาวประภาพรรณ  โพธิเสถียร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1

  

 

 

                                                                                                                                                                           ข้อมูลปรับปรุงวันที่ 20-07-61