สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๔๔ / ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-๑๙ (ขยายเวลา)

ดาวน์โหลดประกาศสพ.สภ.44/2564 มาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 (ขยายเวลา).pdf

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่  ๔๔ / ๒๕๖๔

  เรื่อง    มาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-๑๙  (ขยายเวลา)

-----------------------------------------------

            ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๗)  เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – ๑๙ อันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทวีความรุนแรงจนเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤติด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  และในพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศ สำหรับบัญชีรายชื่อจังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด   นโยบายยังคงให้เปิดสถานที่ทำการสัตวแพทยสภา จึงออกประกาศมาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-๑๙  (ขยายเวลา)  ให้ทราบดังนี้

              ๑. สัตวแพทยสภา ขอเรียนแจ้งสมาชิกสัตวแพทยสภาผู้ที่ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จะหมดอายุในช่วงเดือนสิงหาคม – ตุลาคม  ๒๕๖๔  งดการติดต่อที่สำนักงาน    สัตวแพทยสภา หากมีความจำเป็นเร่งด่วนให้สามารถจัดส่งเอกสารฯต่างๆ ทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือไลน์สัตวแพทยสภา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๔  หรือจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จะคลี่คลาย รวมถึงมิให้บุคคลภายนอกติดต่อหรือเข้าพื้นที่สำนักงานสัตวแพทยสภา  

              ๒. การสัมมนา การประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานฯ ขอให้เลื่อนออกไปก่อน  หรือหากมีความจำเป็น เร่งด่วนให้จัดการประชุมสื่อทางไกล แบบ ๑๐๐ %  (เฉพาะอนุกรรมการที่สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย)  หรือให้บริการด้วยการสื่อสารแบบดิจิทัล  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๔  หรือจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  จะคลี่คลาย  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุม ข้อ ๗ (๖)

              ๓. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภายังคงเปิดดำเนินการในวัน  และเวลาทำการตามปกติ โดยให้เจ้าหน้าที่สลับสัปดาห์มาทำงานที่สำนักงานสัตวแพทยสภา  และทำงานที่บ้าน  โดยอนุมัติจากเลขาธิการสัตวแพทยสภา

              ทั้งนี้หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคมีการเปลี่ยนแปลง  สัตวแพทยสภาจะประกาศมาตรการให้ทราบต่อไป  

 

                                                                                        ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๔

                                                                                   

                                                                                       (รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระ   รักความสุข)

                                                                                                    นายกสัตวแพทยสภา

 

 

2021-08-02