สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

กสม.จัดทำรายงานข้อเสนอแนะกรณีผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่เสนอ ศบค.