สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและเงินฝาก โครงการ Life Begins with GHB  พิเศษสำหรับสมาชิกของสัตวแพทยสภา

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ Life Begins with GHB 2564.pdf

ดาวน์โหลดประมาณการเงินงวด โครงการ Life Begins with GHB ปี 2564.pdf

ดาวน์โหลดประมาณการเงินงวด โครงการ Life Begins with GHB 64 วงเงินกู้ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป.pdf

ดาวน์โหลดเบอร์โทร สาขาต่างๆ ทั่วประเทศ ของธนาคารอาคารสงเคราะห์.pdf

 

 

 ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมกับสัตวแพทยสภา ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Life Begins with GHB  นั้น  ธนาคารฯ จึงขอนำส่ง
รายละเอียดผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านและเงินฝากอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับสมาชิกของสัตวแพทยสภา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์การให้กู้        

       - ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด

       - ปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร

       - ซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของธอส.

       - ต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร

       - ไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น

       - ไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้างอาคาร

       - ไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร

       - ซื้ออุปกรณ์ฯ (พร้อมกับการกู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด หรือ ไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น)      

       - กู้เพิ่ม   ปลูกสร้าง/ ต่อเติม/ ขยาย/ ซ่อมแซมอาคาร

 

-  อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน สำหรับทุกวงเงินกู้  (เฉลี่ย 3 ปี = 2.59%)   

   ปีที่ 

   ปีที่ 2     = 2.59%  ต่อปี

   ปีที่ 3     = *MRR-3.36% (2.79%)  ต่อปี

   ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา

     - กรณีลูกค้าสวัสดิการ          = *MRR -1.00% (5.15%) ต่อปี

     - กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป    = *MRR -0.50% (5.65%) ต่อปี

     - กรณีซื้ออุปกรณ์ฯ               = *MRR (6.15%) ต่อปี

 

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน สำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่ 3 ล้านบาท ขึ้นไป  (เฉลี่ย 3 ปี = 2.34%)                                                

     ปีที่ 1     = 2.14% ต่อปี                                                                 

     ปีที่ 2     = *MRR-3.81% (2.34%) ต่อปี                                          

     ปีที่ 3     = *MRR-3.61% (2.54%) ต่อปี                

ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา

    - กรณีลูกค้าสวัสดิการ          = *MRR -1.00% (5.15%) ต่อปี

    - กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป    = *MRR -0.50% (5.65%) ต่อปี

    - กรณีซื้ออุปกรณ์ฯ               = *MRR (6.15%) ต่อปี   

 

พิเศษ 3 ฟรี

        1. ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (ร้อยละ 0.1 ของวงเงินทำนิติกรรม) 

        2. ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (1,000 บาท) 

        3. ค่าประเมินราคาหลักประกัน  (ให้ผู้กู้สำรองจ่ายค่าประเมินราคาหลักประกัน โดยธนาคารจะจ่ายคืนหลังจากทำนิติกรรมแล้วเสร็จ)

>> ยื่นกู้  อนุมัติ และทำนิติกรรมภายใน 30 ธันวาคม 2564

 

-  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 

   1.10% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษตามประกาศธนาคาร + 0.25% ต่อปี เป็นระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันเปิดบัญชี)    

   - ได้รับการยกเว้นภาษี

   -  รับเปิดบัญชีตั้งแต่วันนี้ - 30 ธันวาคม 2564 

    (ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษตามประกาศปกติธนาคาร ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศธนาคาร) 

 

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ผู้ประสานงาน : 
นางสาวพรชนก ศรีรัตน์
พนักงานการตลาดสินเชื่ออาวุโส
ส่วนตลาดสินเชื่อเชิงกิจกรรม
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ
โทร.0-2202-2866
 
ลิงค์เว็บไซต์ฝ่ายพสช. http://iweb.ghb.co.th/new/LPDD/in-6.6/