สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

 

 

ดาวน์โหลดประกาศสพ.สภ.7/2564 การมอบทุนการศึกษา MERCK 2020.pdf

 

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๗ / ๒๕๖๔

เรื่อง การมอบทุนการศึกษา MERCK ANIMAL HEALTH / VETERINARY COUNCIL OF THAILAND VETERINARY STUDENT SCHOLARSHIP PROGRAM

 

........................................................................................

 

                   ตามที่ บริษัท MERCK ANIMAL HEALTHประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แจ้งมายังสัตวแพทยสภา ว่า มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา MERCK ANIMAL HEALTH/ VETERINARY COUNCIL OF THAILAND VETERINARY STUDENT SCHOLARSHIP PROGRAM ประจำปี ๒๕๖๓  ให้แก่ นิสิต นักศึกษา ทางด้านสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน ๔ ทุน ทุนละ ๒,๕๐๐ เหรียญสหรัฐ (รวม ๑๐,๐๐๐ เหรียญ) โดยมอบหมายให้สัตวแพทยสภาเป็นผู้คัดเลือกนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ สาขา คือ สาขาทางด้านสัตว์เล็กและสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน จำนวน ๒ ทุน และสาขาสัตว์เลี้ยงเป็นอาหาร จำนวน ๒ ทุน แล้วนั้น

                   สัตวแพทยสภา และบริษัท MERCK ANIMAL HEALTH ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มอบหมาย ให้ภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการในการสรรหาผู้รับทุนการศึกษา MERCK ANIMAL HEALTH / VETERINARY COUNCIL OF THAILAND VETERINARY STUDENT SCHOLARSHIP PROGRAM โดยภาคีคณบดีฯ ได้ดำเนินการประสานงานไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้ง ๔ มหาวิทยาลัย และได้รับผลการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๔ ราย ดังนี้

สาขาสัตว์เล็กและสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน  (Compamion Animal/Equine)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ชั้นปีที่

มหาวิทยาลัย

๑.

นายรพีพัทธ์  ภัทรชีวานันท์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

๒.

นางสาวสุวารี  วอสเบียน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก

สาขาสัตว์เลี้ยงเป็นอาหาร  (Food Animal (Cattle,Swine,Poultry,Aqua etc.))

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ชั้นปีที่

มหาวิทยาลัย

๓.      

นายจิรายุส  แซ่คู

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

๔.      

นางสาวณิศรา  ประเสริฐ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย 

 

                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔

 

                                                                      (ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย   ศักดิ์ภู่อร่าม)

            นายกสัตวแพทยสภา