สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 4/2564 เรื่อง สนามสอบและจำนวนที่นั่งสำหรับการสอบประเมินฯ ครั้งที่ 1/2564

 

ดาวน์โหลดประกาศ ศ.ป.สพ.ที่ 4/2564 .pdf 


ประกาศศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน

ของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

ที่ ๔/๒๕๖๔

เรื่อง   สนามสอบและจำนวนที่นั่งสำหรับการสอบประเมินฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  

-----------------------------------------------

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ให้ประกาศสนามสอบและจำนวนที่นั่งสำหรับการสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ จัดสอบวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ดังนี้

๑.

   สนามสอบที่ ๐๑   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒๐๐ ที่นั่ง

๒.

   สนามสอบที่ ๐๒   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๒๒๕ ที่นั่ง

๓.

   สนามสอบที่ ๐๓   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๑๕๐ ที่นั่ง

๔.

   สนามสอบที่ ๐๔   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๙๐ ที่นั่ง

๕.

   สนามสอบที่ ๐๕   มหาวิทยาลัยมหิดล

๘๐ ที่นั่ง

๖.

   สนามสอบที่ ๐๖   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

๑๕๐ ที่นั่ง

๗.

   สนามสอบที่ ๑๐   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๘๐ ที่นั่ง

 

 

                                                            ประกาศ ณ วันที่  ๑๑  เดือนมีนาคม   ๒๕๖๔

                                                (รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พิพัฒน์  อรุณวิภาส)

                                                 ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานฯ