สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

       เรื่อง  ผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง

                     บัดนี้ การลงคะแนนเลือกตั้ง ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง ตามลำดับหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ดังนี้

ลำดับ

หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร

ชื่อ

นามสกุล

ได้คะแนน

หมายเหตุ

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย 

ศักดิ์ภู่อร่าม

๑,๖๗๙

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รศ.สัตวแพทย์หญิงอมรรัตน์

ศาสตรวาหา

๑,๐๘๖

นายสัตวแพทย์กิตติ

ทรัพย์ชูกุล

๑,๓๖๘

สัตวแพทย์หญิงปราณี

รอดเทียน

๑,๑๑๕

นายสัตวแพทย์พรชัย

สุวรรณาภิรมย์

๖๕๔

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ประวิทย์

บุตรอุดม

๑,๑๗๗

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระ

รักความสุข

๒,๑๑๒

ศ.นายสัตวแพทย์ ดร.อภินันท์

สุประเสริฐ

๑,๒๓๐

นายสัตวแพทย์ประยูร

ลีลางามวงศา

๕๕๗

๑๐

๑๐

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.สุรศักดิ์ 

เฟื่องวัฒนาพานิช

๕๗๓

๑๑

๑๑

นายสัตวแพทย์คณิน 

รุจิเสรีกุล

๑,๖๘๗

๑๒

๑๒

นายสัตวแพทย์ตุลธร 

โกศัลวัฒน์

๑,๔๑๗

๑๓

๑๓

สัตวแพทย์หญิง ดร.ดรุณี

ทันตสุวรรณ

๙๐๖

๑๔

๑๔

พันโท นายสัตวแพทย์โกสินทร์ 

ทองศรี

๘๓๔

๑๕

๑๕

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.นิกร

ทองทิพย์

๑,๙๘๓

๑๖

๑๖

สัตวแพทย์หญิงวรินดา

สมฤทธิ์

๑,๑๕๗

๑๗

๑๗

ว่าที่ ร.ต. นายสัตวแพทย์ ดร.ไกรพิชญ์

สุธรรมมาภรณ์

๙๗๒

๑๘

๑๘

นายสัตวแพทย์สมชาย

กฤตยานุกูล

๔๕๔

๑๙

๑๙

รศ.ดร.นายสัตวแพทย์จิตรกมล

ธนศักดิ์

๑,๒๓๐

๒๐

๒๐

นายสัตวแพทย์สาโรช 

งามขำ

๖๗๓

๒๑

๒๑

นายสัตวแพทย์พีระ 

มานิตยกุล

๙๗๖

๒๒

๒๒

นายสัตวแพทย์นพ 

สุขปัญญาธรรม

๕๑๗

๒๓

๒๓

ผศ.ดร.นายสัตวแพทย์สมัคร

สุจริต

๑,๐๗๔

๒๔

๒๔

นายสัตวแพทย์วิมล 

จิระธนะวัฒน์

๕๙๔

๒๕

๒๕

นายสัตวแพทย์ณรงค์

สุธัมนาถพงษ์

๔๖๕

๒๖

๒๖

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.พิษณุ

ตุลยกุล

๑,๒๔๑

๒๗

๒๗

นายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ 

สุวัธนะเชาว์  

๘๔๗

๒๘

๒๘

ผศ.นายสัตวแพทย์เชาวลิต  

นาคทอง    

๘๒๔

๒๙

๒๙

รศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.จารุวรรณ 

คำพา

๑,๘๖๘

๓๐

๓๐

สัตวแพทย์หญิงศรีวรรณา

เกตุแก้ว

๗๖๕

๓๑

๓๑

นายสัตวแพทย์ฉัตรวิรุณ  

ไพยศิริพงษ์

๙๑๕

๓๒

๓๒

นายสัตวแพทย์อภิวัจน์

พิเศษไพศาล

๘๑๙

๓๓

๓๓

นายสัตวแพทย์ชยธร 

เครือบุตรดา

๙๘๘

๓๔

๓๔

สัตวแพทย์หญิงกัลยา 

เก่งวิกย์กรรม 

๘๒๙

๓๕

๓๕

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.เฉลิมพล 

เล็กเจริญสุข

๒,๐๙๐

๓๖

๓๖

สัตวแพทย์หญิงบุญญิตา 

รุจทิฆัมพร

๗๗๔

๓๗

๓๗

นายสัตวแพทย์ชลธิศ 

ศรีสุดาวรรณ

๑,๕๕๘

๓๘

๓๘

รศ.ดร.นายสัตวแพทย์กัมพล 

แก้วเกษ 

๙๘๕

๓๙

๓๙

นายสัตวแพทย์ ดร.ภัทรกฤษณ์ 

จงไพบูลย์พัฒนะ

๑,๐๙๐

๔๐

๔๐

สัตวแพทย์หญิงศุภิสรา 

วงศ์สุทธาวาส

๑,๑๘๒

๔๑

๔๑

นายสัตวแพทย์นพดล 

สมบูรณ์เรศ

๕๔๐

๔๒

๔๒

ว่าที่ร้อยตรี สัตวแพทย์หญิงวัชรี

โซ่วิจิตร

๘๕๘

๔๓

๔๓

นายสัตวแพทย์สุเมธ

ทรัพย์ชูกุล

๑,๙๙๖

     

ดาวน์โหลดเอกสาร