สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศ ศ.ป.สพ.ที่ 3/2564 เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างจัดทำระบบจัดการคลังข้อสอบและจัดการสอบแบบ Computer-based

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 ประกาศศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน

ของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

ที่ ๓/๒๕๖๔

เรื่อง   ผลการสอบราคาจ้างจัดทำระบบจัดการคลังข้อสอบและจัดการสอบแบบ Computer-based

----------------------------------------

          ตามประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ ๑/๒๕๖๔  เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำระบบจัดการคลังข้อสอบและจัดการสอบแบบ Computer-based  ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ได้ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำระบบจัดการคลังข้อสอบและจัดการสอบแบบ Computer-based ของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

        ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา
ได้กำหนดการเปิดซองสอบราคาจ้างจัดทำระบบจัดการคลังข้อสอบและจัดการสอบแบบ Computer-based เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาฯ รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจ้างจัดทำระบบจัดการคลังข้อสอบและจัดการสอบแบบ Computer-based ให้กับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ และ
สัตวแพทยสภาทราบ  ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานฯ จึงขอประกาศผลสอบราคาจ้างจัดทำระบบจัดการคลังข้อสอบและจัดการสอบแบบ Computer-based  บริษัทที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศฯ และเสนอราคาได้รับงานดังกล่าว  ได้แก่ บริษัท  โอแอลอีดี  จำกัด 

          ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกติดต่อศูนย์ประเมินฯ เพื่อลงนามสัญญาจ้างฯ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักงานสัตวแพทยสภา ๖๘/๘ หมู่ที่ ๑ ถนนนครอินทร์ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                                                                  ประกาศ ณ วันที่   ๑๑   เดือนมีนาคม   ๒๕๖๔

                                                                          (รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พิพัฒน์  อรุณวิภาส)

                                                                           ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานฯ