สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 6/2563 เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน ของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำปี พ.ศ. 2564

 ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

 

ประกาศศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน

ของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

ที่ ๖/๒๕๖๓

เรื่อง   กำหนดการเกี่ยวกับการสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน
   ของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔     

               มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ให้ประกาศกำหนดการเกี่ยวกับการสอบความรู้สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ขอรับการประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดที่ ๒ และ หมวดที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ดังนี้

การสอบประเมินฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑. ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔                   สถาบันส่งรายชื่อนิสิตนักศึกษาที่คาดว่าจะผ่านการประเมินตามเกณฑ์

                                                                หมวดที่ ๑

๒. ภายในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔              สถาบันส่งรายชื่อนิสิตนักศึกษาตามข้อ ๑ ที่ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์
                                                                เข้าสอบหมวดที่ ๒ และ หมวดที่ ๓

๓. วันที่ ๑๙ เมษายน – ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔     เปิดรับสมัครสอบ

๔. วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔                           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหมวดที่ ๒ และ หมวดที่ ๓

๕. วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔                         สอบเกณฑ์หมวดที่ ๒ และ หมวดที่ ๓

๖. วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔                        ประกาศผลการสอบ

การสอบประเมินฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

๑. ภายในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔                  สถาบันส่งรายชื่อนิสิตนักศึกษาผู้ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์หมวดที่ ๑                                                                  (เพิ่มเติม)

๒. วันที่ ๘ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔              เปิดรับสมัครสอบ

๓. วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔                         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหมวดที่ ๒ และ หมวดที่ ๓

๔. วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕                         สอบเกณฑ์หมวดที่ ๒ และ หมวดที่ ๓

๕. วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕                      ประกาศผลการสอบ

 

                                                                                     ประกาศ ณ วันที่  ๒  เดือนตุลาคม   ๒๕๖๓

                                                                         (รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พิพัฒน์  อรุณวิภาส)

                                                                          ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานฯ